250.000 kroner i bot for minikraftverk

NVE har ilagt Mjella minikraftverk i Notodden kommune i Telemark et overtredelsesgebyr på kr 250 000 for ulovlig regulering av Svinetjørn og manglende slipp av minstevannføring.

Eierne av Mjella minikraftverk hadde unnlatt å installere et arrangement som skulle sikre at kravet til alminnelig lavvannføring blir oppfylt. I tillegg var det bygget en dam i utløpet av Svinetjørn slik at vann i nedbørrike perioder kunne magasineres og slippes til det nedenforliggende kraftverket i nedbørfattige perioder.

Begge disse to ulovlige forholdene har ifølge NVE bidratt til økt kraftproduksjon og derved økt fortjeneste.

- NVE mener at den ulovlige reguleringen av Svinetjørn og tørrleggingen av elven nedstrøms inntaksdammen til kraftverket har medført skade på land- og vannlevende organismer, sier seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn, Øyvind Leirset i en pressemelding.

Forholdene ble avdekket under en inspeksjon sommeren 2010 der i alt 44 kraftverk ble besøkt.

Resultatet av inspeksjonsrunden dokumenterte at mange kraftverk ikke var bygget og/eller driftet i henhold til NVEs vedtak og regelverk. NVE gjorde 18 vedtak om retting og alle avvikene er nå lukket. Inspeksjonen avdekket noen få grove brudd som NVE har valgt å følge opp med overtredelsesgebyr.