22 000 flere midlertidig ansatte

Antallet sysselsatte økte med 50 000 fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Av dette var 22 000 midlertidig ansatte, ifølge nye tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) til Statistisk sentralbyrå.

De midlertidig ansatte utgjorde dermed 9,8 prosent av alle ansatte, mot 8,9 prosent i samme kvartal året før. Det var særlig bruken av vikarer som bidro til økningen for midlertidig ansatte, men også tallet på lærlinger/praktikanter gikk noe opp fra samme kvartal i fjor. Mens primær- og sekundærnæringene hadde nedgang i andelen midlertidig ansatte, var det nesten uten unntak oppgang i alle de tjenesteytende næringer. Særlig innen transport og kommunikasjon, undervisning, og helse- og sosialtjenester var det klar vekst. Undervisning og helse- og sosialtjenester hadde også det relativt sett høyeste innslaget av midlertidige ansettelser, med 16 prosent av alle ansatte. Lavest var innslaget innen industrien (4,6 prosent), samt bygge- og anleggsvirksomhet (5,7 prosent). Den totale sysselsettingen økte med 50 000 personer fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Næringene med sterkest sysselsettingsvekst var finansiell- og forretningsmessig tjenesteyting, samt helse- og sosialtjenester. Yrkesaktiviteten, det vil si andelen av befolkningen som er i arbeidsstyrken, økte med 0,2 prosentpoeng fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det var vekst både for kvinner og menn. Bortsett fra de under 20 år, var det dessuten økning i alle aldersgrupper. Ifølge AKU var det i gjennomsnitt 15 000 færre arbeidsledige i 1. kvartal 2006 enn i 1. kvartal 2005. Menn i aldersgruppene 16-24 og 25-54 år hadde den sterkeste nedgangen. De arbeidsledige utgjorde 3,8 prosent av arbeidsstyrken 3,9 prosent for menn, og 3,7 prosent for kvinner. Tallet på registrerte arbeidsledige ved Aetat viste i samme periode en nedgang på 19 000. Andelen av de ledige som er langtidsledige var i 1. kvartal 2006 på 35 prosent, en økning på 10 prosentpoeng fra 1. kvartal året før. Langtidsledige er personer med en sammenhengende ledighetsperiode på over et halvt år fram til intervjutidspunktet, og som fortsatt er ledige.