100 000 kroner til skredsamarbeid

Kommunal- og regionaldepartementet gir 100 000 kroner i tilskudd til videreføring av prosjektet om interkommunalt skredsamarbeid i Hordaland.

Det er viktig å styrke kompetansen på skredfare ute i kommunene. Et overordnet mål for prosjektet er å skape tryggere lokalsamfunn, og vi håper på overføringsverdi til andre deler av landet, sier statssekretær Dag Henrik Sandbakken i kommunal- og regionaldepartementet.

Kvam kommune har søkt Kommunal- og regionaldepartementet om tilskudd til et toårig prosjekt, som skal jobbe for et interkommunalt samarbeid i skredrelaterte saker. Prosjektet startet i 2010 og skal avsluttes i 2011. Alle kommunene i Hordaland er invitert til å delta, og prosjektet har fått god oppslutning i kommunene. Kommunal- og regionaldepartementet støttet prosjektet med 100 000 kroner i 2010.

Det er viktig å styrke kompetansen på skredfare ute i kommunene. Et overordnet mål for prosjektet er å skape tryggere lokalsamfunn. Prosjektet kan bidra til å etablere nyttig kunnskap på feltet, både for deltakerkommunene og for kommuner i resten av landet. Prosjektet ser blant annet på hvordan man kan redusere risikoen for skred mot eksisterende bygg. Kvam herad skriver til Kommunal- og regionaldepartementet at økt kompetanse på skredfare både i administrasjon, blant politikere, huseiere og innbyggere er viktig.

Prosjektet har hatt et høyt aktivitetsnivå i 2010. Blant annet ble det arrangert et skredseminar på Hardangerfjord hotell i Øytese, der flere kommuner og viktige aktører innenfor skredproblematikk deltok.

Kommunal- og regionaldepartementet vil videreføre støtten til prosjektet med 100 000 kroner i 2011.