10 prosent flere trafikkdrepte

Fra januar til desember i 2006 har 244 personer mistet livet på norske veier, en økning på 8,9 prosent sammenliknet med samme periode i 2005.

102 personer ble meget alvorlig skadd, mens 804 personer fikk alvorlige skader i løpet av 2006. 30 personer mistet livet i desembertrafikken, melder SSB. I desember registrerte politiet 670 ulykker med personskade på norske veier. 30 personer omkom og 965 ble skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt. Tilsvarende foreløpige tall for desember i 2005 var 23 omkomne og 839 skadde, mens gjennomsnittet for tiårsperioden 1997-2006 er 25 drepte og 893 skadde i desembertrafikken. Av de 30 omkomne i forrige måned var 18 bilførere, fire bilpassasjerer, én syklist og sju fotgjengere. 20 flere omkomne Mens 244 personer mistet livet på norske veier i 2006 var det tilsvarende tallet 224 i 2005. Gjennomsnittstallet de ti siste årene viser 289 omkomne. Flere fotgjengere mistet livet Til sammen mistet 36 fotgjengere livet i 2006, fire flere enn i 2005. 20 av de 36 omkomne fotgjengerne var over 69 år. Flere barn omkom Ni barn under 12 år mistet livet i 2006, mot fire i 2005. Gjennomsnittstallet i femårsperioden 2002-2006 viser ti omkomne barn under 12 år. I 2005 omkom 16 unge personer mellom 13 og 17 år, mot 14 i 2006. Gjennomsnittstallet for denne aldersgruppen i perioden 2002-2006 viser 18 omkomne. Flere omkomne bilførere 126 bilførere mistet livet i 2006. Det er 25 flere enn i 2005, mens gjennomsnittet for femårsperioden 2002-2006 viser 123 omkomne. Av de 126 bilførerne som omkom i fjor var 34 personer over 59 år, 31 mellom 25 og 39 år, 30 i alderen40 og 59 år, 29 i gruppen 18-24 år, mens to personer var under 18 år. Flere omkom i ulykker med vogntog 46 personer mistet livet og 309 personer kom til skade i ulykker der vogntog var innblandet i 2006. Det var tolv flere drepte, men 62 færre skadde enn i 2005. 11 173 skadde De foreløpige tallene for 2006 viser at til sammen 11 173 personer ble skadd i trafikken. Endelige tall for 2005 viser 11 214 skadde. Færre alvorlig skadde Av de 11 173 skadde i 2006 ble 102 personer meget alvorlig skadd, 804 alvorlig skadd, mens 7 688 personer ble lettere skadd. Tilsvarende tall for 2005 viste 86 meget alvorlig skadde og 854 lettere skadde. Tall fra politiet Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Det er om lag 2 500 personer som ble registrert med ukjent skadegrad i politirapportene i 2006. Disse er medregnet i det totale tallet på skadde personer. En del av disse personene kan, i ettertid, vise seg å være uskadde.