10 mill. til arbeid mot svart økonomi

Skatteetatens driftsbudsjett for 2006 foreslås økt med 10 millioner kroner.

I statsbudsjettet for 2006 foreslår regjeringen å øke Skatteetatens driftsbudsjett med 10. mill. kroner. Økningen skal gå til intensivert innsats for å avdekke og hindre skatteunndragelser. Etaten vil iverksette flere målrettede kontrolltiltak mot utsatte bransjer og arbeide mer aktivt med informasjon og forebyggende arbeid. Saker som gjelder skattekriminalitet, er ofte kompliserte og legger beslag på store ressurser. Dette gjelder ikke minst der en har kompliserte selskapsstrukturer med internasjonale forgreninger. Etaten vil derfor styrke kompetansen og spesialiseringen på dette området. Også på finansområdet er det behov for forsterket innsats.