1 000 årsverk for å rette opp feil på nye boliger!

Undersøkelser viser at det går med 1 690 221 timer til å rette opp feil og mangler på nye boligprosjekter i Norge. Det tilsvarer 1 000 årsverk.

Totalt representerer dette et samlet tap på 330 millioner kroner for produsenter og leverandører. Hadde man brukt samme ressurser på det som skulle gi vanlig inntjening, representerer de samme ressursene en inntekt på 470 millioner kroner. De skremmende tallene ble lagt fram under generalforsamlingen til Boligprodusentene som nylig ble avviklet på Gardermoen. Undersøkelsen er foretatt av Raadhuus AS, og det var Bjørn Birkeland og Kåre Elnan som presentere undersøkelsen. Bakgrunnen for oppdraget er et ønske hos boligprodusentene om å finne ut hvordan kundene oppfatter sitt møte med produsentene. Undersøkelsen er bredt anlagt og kapitelet som vedrører skader er bare en liten del av det hele. Det er gjennomført 1300 telefonintervju med boligkjøpere som i gjennomsnitt har bodd i boligen i 12 18 måneder. Intervjuene er foretatt i perioden mars og april i år. Det er gjort et utvalg i forhold til 14 boligaktører som samlet solgte ca 8 500 boliger i 2001. Dette utgjør 70 prosent av boligbyggingen til medlemmene i Boligprodusentenes Forening og ca. 35 prosent av den samlede boligbygging i Norge i fjor. Totalt ble det bygget ca. 23 400 boliger. Skal man tro undersøkelsen er det registrert feil på 8 828 boliger. Resten 13 104 er uten feil. I undersøkelsen har man stilt en rekke spørsmål både til boligkjøpere og til boligselgere. De to gruppene svarer vidt forskjellig på mange spørsmål. Mange produsenter vil nok få seg en aha-opplevelse når man studerer denne undersøkelsen i detalj. Produsentene får mye ros, men det er også en del ris. Det mest alarmerende med undersøkelsen er vel den delen som omhandler byggskader. For mange feil Undersøkelsen avdekker feil og mangler på 42 prosent av alle nye boliger. Dette er feil og mangler som er meldt inn og som leverandøren har måttet bruke timer på å rette opp. Det viser seg at det er høyere feilfrekvens av skader på leilighetsbygg og rekkehus (51 og 56 prosent) enn eneboliger (40 prosent). Det viser seg også at det er større skader ved feltutbygging. Lekkasje og fuktskader i tak, vegger, gulv og grunnmur er den vanligste skadetypen med 28 prosent av forekomstene. Gjennomsnittlig arbeidstid for å rette opp skader ligger i intervallet 158 timer (innomhus) og 29 timer (utomhus). Mange er nok overrasket over at det er så vidt mange lekkasjeskader. Feil ved våtrom er til sammenligning bare 4 prosent. En annen stor skadeårsak er knyttet til innvendige snekkerarbeider. Ellers er det grunn til å merke seg at boligprodusentene har en langt lavere oppfatning av skadeomfanget enn det som er kommet fram i undersøkelsen. 30 40 prosent av bedriftsrepresentantene som ble intervjuet sier at de ikke kjenner til bedriftens utgifter vedrørende skader. Undersøkelsen avdekker at det er en gjennomsnittlig skade på nye boliger på 33 000 pr. bolig. De aller fleste aktørene som er intervjuet mener at skadene ligger under 10 000 kroner pr. bolig. Adm. direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening sier i en kommentar at det er meget positivt at 80 prosent av kundene vil anbefale kjøp av bolig fra samme leverandør til venner og kjente. Vi ser det som viktig å ha kunnskap om hvor bedriftene kan forbedre seg. For foreningen er det viktig å kunne vite hva som kundene erfarer. Vi tar sikte på gjenta denne undersøkelsen hvert år. Oppgaven for bedriftene som får sine tall tilbake, er kunne bruke dette aktivt i sitt forbedringsarbeid. Det er her bedriftene kan tjene bedre penger enn i dag. Ellers viser undersøkelsen at kundene er relativt mer opptatt av å kunne påvirke valget av energikilde enn det som boligprodusentene har oppfattet. På dette feltet var boligleverandørene i utakt med kundens prioriteringsrekkefølge, sier han.