Foto: Carl-Erik Eriksson

WSP prosjektledelsesteam til Miljøpakken Trondheim

Til Trondheims omfattende miljøpakke har WSP fått i oppgave å levere et komplettteam innen prosjektledelse og prosjektadministrasjon. Teamet har ansvar for ombygging av to av Trondheims mest sentrale gateløp.

De to gateløpene er Elgesetergate, som leder inn til Midtbyen fra sør, og Olav Tryggvassonsgate i sentrum. Begge er komplekse prosjekter der det skal byttes ut vann- og avløpsledninger og foretas en ombygging av gata, samtidig som god fremkommelighet for kollektivtransport må sikres gjennom hele anleggsperioden.

Elgesetergate er den viktigste veien til St. Olavs Hospital og svært viktig for utrykningskjøretøy.

Olav Tryggvassonsgate er en viktig sentrumsgate. Gaten skal bygges om for å legge til rette for kollektivtransport, gående og syklende. Felles for begge gateløpene er at de skal legges om til de helt nye metrobussene.
- Det er utrolig gøy at vi kan få være med å bygge en så sentral del av Trondheim by, sier Anne Kristine Misund, avdelingsleder for samferdsel og infrastruktur i WSP i region midt og prosjektleder for de to prosjektene, i en pressemelding.

I tildelingen ble det lagt særlig vekt på personalet som er tilbudt til prosjektet. Oppdraget til WSP varer fram til og med teknisk plan og reguleringsplan er vedtatt, det vil si ut 2021.

WSPs team består av personer med anleggserfaring, plankompetanse og kunnskap om styringsverktøy og prosesser.
- Sistnevnte er helt essensielt om man skal klare å styre slike store og komplekse prosjekter på en god måte. En viktig del handler for eksempel risiko- og usikkerhetsstyring, og vi skal utnytte mulighetene som ligger i prosjektene slik at de gir mest mulig verdi for Trondheim kommune og innbyggerne her, sier Misund.
Miljøpakken i Trondheim ble vedtatt i 2009, der et viktig mål er nullvekst i personbiltrafikken, til tross for økt antall innbyggere i regionen.