Heidin FInstad (t.v.) og Hilde Widerøe Vibe.

Vil opprette nasjonalt råd for digitalisering av byggenæringen

Treindustrien og Norske Trevarer mener at for å utnytte digitalisering knyttet til industrialisering, produksjonsvekst, utvikling av nye produkter og tjenester og dermed verdiskaping, er det en god idé med et nasjonalt råd for digitalisering av byggenæringen.

– Et slikt råd må være bredt sammensatt. Målet med et slikt råd må være samhandling for å kunne ta ut gevinster og bidra til en mer seriøs byggenæring. Derfor må mandatet sørge for å koble bærekraftsmål, utvikling av regelverk og digitalisering som verktøy og muliggjører, skriver administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien og daglig leder Hilde Widerøe Vibe i Norske Trevarer i et Innspill etter møtet 17. november 2020: «Felles digitalisering av produktdatamaler i byggenæringen – hvordan kommer vi dit?».

De peker på det overordnede målet om å styrke norsk verdiskaping basert på FNs bærekraftsmål.

– Digitalisering er et verktøy for å nå mål. Med utgangspunkt i bærekraftsmålene og ambisjonene om en sirkulær økonomi mener vi at det må stilles klimakrav til materialer i Byggteknisk forskrift. Dette fordi kravene må defineres for å kunne vite hvilken informasjon som skal flyte sømløst i morgendagens byggenæring. For å sikre at informasjonen blir sporbar og kan utveksles sømløst digitalt, er det behov for noen felles formater og standarder. Det må avklares nærmere hva og hvordan dette skal være. Det er imidlertid på det rene at man trenger livsløpsbasert informasjon om bygg, anlegg, eiendom og materialer. Norge har også ambisiøse mål om å redusere avfall. Offentlige anskaffelser må også utnytte digitalisering til å drive frem innovasjon knyttet til klima og miljø. Digitalisering er et viktig verktøy for økt industrialisering, effektivisering, kostnadsbesparelser og muligheter for økt verdiskaping i Norge, skriver de videre.

De mener at et mandat og sammensetning av et slikt råd skal omfatte:
* Bred representasjon der små og mellomstore bedrifter og der både offentlige og private aktører er representert. Det bør vurderes om partene i arbeidslivet bør delta.
* Bestillerne må med som viktige kunder.
* Sørge for like konkurransevilkår, og unngå «lock in»-effekt.
* Et nasjonalt råd skal avklare et felles rammeverk for informasjonsdeling for å gjøre informasjonsflyt og vareflyt i byggenæringen enklere og mer effektivt.
* Mandatet må støtte opp om sirkulær økonomi og reduserte klimagassutslipp.
* Mandatet bør inkludere oppfølging av at de felleskomponenter man til enhver tid prioriterer faktisk gir effektivitet, støtter opp om gode kommersielle løsninger og bidrar til innovasjon.
* Det bør ligge i mandatet et kritisk blikk på funksjonen til rådet, i en tid med raskere endringer enn noen gang.
* Rådet bør ha et bevisst forhold til grensesnittet mellom hva som er roller og ansvar til bedrifter, bransjer, organisasjoner og myndigheter.

Les hele brevet her