Vil ikke kjøpe tilbake Lista flystasjon

Salget av Lista flystasjon ikke omgjort. Selv om det var flertall i Stortinget for en tilbakeføring til staten, blir det ikke noe av fordi Fremskrittspartiet og de andre opposisjonspartiene ikke kunne stemme for hverandres forslag.

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet foreslo at salget skulle gjøres om uten å si noe om hva staten burde bruke området til. Frp hadde som forutsetning at flystasjonen skulle brukes til et lukket asylmottak. Dette kunne ikke Ap, SV og Sp stemme for. Dermed falt begge forslagene om at staten skulle kjøpe tilbake Lista flystasjon fra de nåværende eierne Lista Flypark AS. Ikke markedspris Riksrevisjonen har kritisert salget av flyplassen til det private selskapet Lista Flypark. Kritikken går blant annet ut på at Farsund kommune ble holdt utenfor anbudsprosessen og at Forsvarsbygg ikke kan legge fram sikre holdepunkter for eiendommen ble solgt til markedspris. Salget ga til slutt et netto utlegg for staten på 10,9 millioner kroner. Når den første taksten var 200 millioner kroner, og når noen til slutt overtar eiendommen ved å få 11 millioner kroner, er det ganske fantastisk. Alarmklokken burde ringt, sa Frp-formann Carl I. Hagen. Likevel kunne ikke Frp stemme for de andre opposisjonspartienes forslag. Hagen karakteriserte de to forslagene som ulike forslag. Innrømmer feil Regjeringspartienes talsmenn innrømmet at det var begått feil under salget, men viste til at Riksrevisjonen ikke konkluderer med at det var feil å selge Lista flystasjon til Lista flypark. Mindretallet pekte også på at kommuners forkjøpsrett først ble innført etter salget, og at Riksrevisjonen ikke sier annet enn at det «kan stilles spørsmålstegn ved om samarbeidet med Farsund kommune er ivaretatt slik Stortinget har forutsatt». Lista flystasjon utgjør et areal på 5.000 dekar. Bygningsmassen er på i alt 82 bygg på 28.000 kvadratmeter.