Vil ha boligpolitikk for alle

Thor Eek, adm. dir i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), mener at bolig er den største og viktigste investeringen folk flest gjør i livet, og det må legge føringer på regjeringens bolig- og bygningspolitikk.

- Dagens boligpolitikk retter seg i for stor grad mot boliger for vanskeligstilte. Nå er det på tide at regjeringen også tar innover seg at alle har behov for en aktiv bolig- og bygningspolitikk. Det er foruroligende at unge nyutdannede lærere, sykepleiere og håndverkere ikke greier å kjøpe seg en bolig i storbyen i dag. Boligprisene har steget og stiger for raskt, og med den befolkningsveksten vi har trengs det minimum 30-35 000 nye boliger i året for å dekke boligbehovet og stagge boligprisøkningen, sier Eek.

Valgkampsak
En tydeligere tomtepolitikk fra kommunenes side vil legge forholdene bedre til rette for et velfungerende boligmarked.

- I dag erfarer våre 64 boligbyggelag at altfor mange kommuner ikke utnytter sin planrolle. Boligbyggelagene skal tilby boliger til sine 812 000 medlemmer. Skal de lykkes med det, er de avhengig av kommuner som tar på alvor sitt ansvar for tomtepolitikken og tomteforsyningen. Dette bør bli en av hovedsakene i høstens kommunevalgkamp, mener NBBL-direktøren.

Landsmøte
I dag samles boligbyggelag fra hele landet til Landsmøte på Hotell Bristol i Oslo.

 –Jeg ser fram til årets landsmøte hvor den viktigste saken blir å få på plass en strategi for NBBL de kommende 4 årene. Det har skjedd mye i boligbyggelags-Norge i form av fusjoner den siste tiden. Fra 1993 til 2010 har antallet boligbyggelag blitt redusert fra 106 til 64. Hovedforklaringen bak disse fusjonene er ønsket om styrket profesjonalisering, økt behov for spesialkompetanse, felles styringssystemer og ikke minst behovet for en sterkere finansiell stilling for å være med i konkurransen om nye tomter og utbyggingsområder, forklarer Eek.

-Sterkere boligbyggelag gir økt medlemsnytte. NBBLs oppgave er å jobbe for at boligbyggelagene får best mulig rammevilkår slik at de kan bygge og forvalte boliger til beste for sine 812 000 medlemmer, sier NBBL-sjefen.