Vil fremskynde Ringeriksbanen og E16 som fellesprosjekt

Vegvesenet og Jernbaneverket skal vurdere raskere byggestart for Ringeriksbanen og E16 mot Hønefoss.

Det skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding på sine nettsider torsdag.

– Hovedoppgaven etatene nå får, er å se nærmere på om planleggingstiden kan reduseres ytterligere. Utredningen skal leveres innen 31. januar 2015. Vi vil så ta stilling til valg av trasé for Ringeriksbanen og videre planprosess for de to prosjektene, sier samferdselsminister Solvik-Olsen.

Anbefaler ett prosjekt

Statens vegvesen og Jernbaneverket fikk i januar 2014 i oppdrag å vurdere grenseflatene mellom utbyggingen av vei og jernbane gjennom Hole og Ringerike. Anbefalingen ble levert i juni.

Dersom det besluttes at også fremtidig jernbanetrasé skal gå om Kroksund, hvor E16 er planlagt, er det, ifølge Samferdselsdepartementet, Vegvesenets og Jernbaneverkets anbefaling at prosjektene planlegges som ett prosjekt fra Kroksundområdet til Hønefoss.

Ikke offensivt nok

Etatene har skissert ulike framdriftsplaner for videre og raskere planlegging av de to prosjektene. Med etatenes forslag, vil anleggsstart kunne finne sted så tidlig som i 2021, mens ordinær planprosess ville gitt anleggsstart høsten 2024. Etatene anbefaler også statlig planprosess i den videre planleggingen, heter det i pressemeldingen.

Samferdselsministeren mener likevel at infrastrukturprosjektene bør komme i gang enda tidligere.

– Rapporten Statens vegvesen og Jernbaneverket la frem i juni, presenterer flere mulige måter å korte inn planleggingstiden på. Til tross for at etatene foreslår innkorting av planprosessen, mener jeg det er for lite offensivt med byggestart i 2021 eller 2024. Vi ber derfor om at etatene vurderer nærmere om planleggingstiden kan reduseres ytterligere, slik også Stortinget har vært opptatt av. Jeg ser det også som aktuelt å bruke statlig plan i det videre arbeidet, sier Solvik-Olsen i pressemeldingen.