Foto: Statsbygg

Viktig steg for samling av NTNU-campus

Statsbygg og NTNU har i en ny rapport vurdert hvordan prosjektet for å samle NTNUs campus i Trondheim kan løses.

Statsbygg og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har nå ferdigstilt rapporten for oppstart av forprosjekt for en ny campus i Trondheim. Oppdraget ble gitt av Kunnskapsdepartementet i vår etter at regjeringen har besluttet å samle NTNU i området rundt Gløshaugen.

- Dette er et godt steg videre i dette viktige byggeprosjektet. Statsbygg ønsker å legge til rette for at NTNU kan fortsette å utvikle seg som et universitet i verdensklasse. Nå gleder vi oss til sammen å nærme oss enda mer konkrete løsninger i fortsettelsen, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg til statsbygg.no.

Store tomteklynger

I rapporten har Statsbygg og NTNU kartlagt mange mulige utbyggingstomter for campussamling og vurdert dem opp mot måloppnåelse, risiko og kostnader. Det er jobbet med volumstudier og funnet tomteklynger som er store nok til å samle hele fagmiljøer.

Arbeidet er gjort i tett samarbeid med Trondheim kommune. Det er avklart at prosjektet lar seg realisere med tomter som alle er i statlige eie på og rundt Gløshaugen. I tillegg er det sett nærmere på energiløsninger som solceller og sesonglager for varme.

- Dette er nybrottsarbeid. Gjennomføring av et så omfangsrikt campusprosjekt har ikke vært gjort i Norge før, og prosjektet er unikt. Med kobling mellom NTNUs fremragende fagmiljø på aktuelle områder og Statsbyggs byggherrekompetanse står prosjektet i en særstilling for å kunne bli en foregangsmodell for offentlige utbygginger i Norge, sier rektor Gunnar Bovim ved NTNU.

I prosjektet er det lagt til grunn en arealramme for kontorarbeidsplasser basert på arealnormen på 23 kvadratmeter BTA per ansatt. Arbeidsplasser er vurdert i tett sammenheng med øvrige arealtyper, som læringsarealer, knutepunkt og spesialarealer.

Viktig grunnlag

Rapporten vil danne grunnlag for regjeringens vurdering om man skal gå i gang med et forprosjekt for campussamling. Den skal nå først gjennom en ekstern kvalitetssikring.

Parallelt utvikles prosjektet videre i 2019. I hovedsak gjelder det avklaringer og aktiviteter som må gjøres i forberedelsen til oppstart av reguleringsplaner. Det skal også jobbes videre med lokaliseringen av de ulike fagmiljøene, samt å avklare mulige byggeområder gjennom behandling i Trondheim kommune.

Les rapporten her