Viktig bransjeenighet kan sikre koronaprosjekter

Nylig ble flere av de største offentlige byggherrene enige med enkelte bransjeorganisasjoner om fordelingen av prinsipper for håndtering av koronarisikoen både i pågående prosjekter men ikke minst også i kommende utbygginger. 

Som kjent er det ikke alltid enkelt å løse vanskelige floker i pågående prosjekter, og dessverre ser vi ofte at det er uenighet når sluttoppgjøret skal avklares i store bygg- og anleggsprosjekter. Som regel løses dette i minnelighet, men innimellom blir dette advokatmat og havner i rettssystemet. Striden om sluttoppgjør kan innimellom også bli omfattet av enorme summer, noe vi blant annet har sett på utbyggingen av riksvei 4 Gran grense - Jaren. Tirsdag ble det kjent at man her har kommet til enighet i en sak som skulle opp for Gjøvik tingrett i september – hvor det var satt av et helt år til saken. Det opprinnelige kravet fra NCC overfor Statens vegvesen lå på cirka 786 millioner kroner – og man endte med et forlik der Staten betaler NCC cirka 305 millioner kroner, hvorav forsinkelsesrenter skal utgjøre drøye 78 millioner kroner.

Koronakrisen var naturligvis ikke noe tema i den aktuelle saken, men denne nye krisen har satt flere pågående prosjekter i en vanskelig situasjon. Potensielt kan denne krisen, som kom som lyn fra klar himmel, medføre enorme utfordringer for en rekke prosjekter. Og krisen har også rammet næringen, og flere utbygginger har hatt sine utfordringer – men man har heldigvis unngått en situasjon der dette har hatt store innvirkning på flertallet av de pågående prosjektene. Det har likevel oppstått vanskeligheter i noen prosjekter, og koronapandemien har påvirket leveranser av materialer, tilgang på mannskap og andre momenter som kan ha utfordret fremdriften. Det finnes ikke klare retningslinjer for alle eventualiteter i en slik situasjon og hvordan det da vil slå ut både på overleveringstidspunkt og ekstrakostnader som følge av dette. Med avtalen som nå er i boks mellom Statens vegvesen, Bane NOR, Statsbygg, EBA og Nelfo sies det kort og godt at for prosjekter som er i gang reguleres forhold knyttet til korona i de inngåtte avtalene.

Enda viktigere er det at man har kommet frem til hvordan risikofordelingen bør være ved nye kontrakter. Her sies det blant annet at Statens vegvesen, Bane NOR og Statsbygg skal ta sin del av risikoen for korona-relaterte forhold som entreprenører ikke kunne forutse da kontrakten ble underskrevet – og samtidig har partene et sterkt mål om å begrense bruken av koronatilpasninger til det som strengt tatt er nødvendig i nye kontrakter. Enigheten har tatt utgangspunkt i et arbeid ledet av professor Knut Kaasen på oppdrag fra flere aktører i næringen.

I enigheten pekes det også på at partene fryktet en utvikling hvor markedet ikke ville fungere med manglende konkurranse, stans i prosjekter og alt for høye priser som følge av den utfordrende koronasituasjonen, og dette er en situasjon ingen ville være tjent med. Derfor har de også lagt ned store ressurser i å komme fram til en modell som skal håndtere usikkerhet. Utgangspunktet for enigheten er at risiko skal plasseres hos dem som er best til å håndtere den. For utførelsesentrepriser ligger dette hos byggherren mens entreprenørene tar denne risikoen i totalentrepriser. Det pekes også på at risiko som ikke kan prises skal ligge hos byggherren.

Det er meget positivt at man har klart å komme frem til en felles forståelse av hvordan man skal håndtere ulempene fra koronakrisen både i pågående og fremtidige prosjekter. Bekjempelsen av viruset og følgene av dette vil kunne ha stor innvirkning på næringens prosjekter, og hvem da som til slutt skal stå med ekstraregningen i hånden. Men en slik avtale på plass er det å håpe at man unngår de store konfliktene og at det er mulighet til å enes innenfor de gitte rammer, så får vi se hvordan dette til slutt ender. Vi tror det fortsatt potensielt kan ligge flere store utfordringer når sluttoppgjørene i de pågående prosjekter skal avklares, men denne felles forståelsen vil hvert fall kunne minske risikoen og forhåpentligvis dempe de helt store konfliktene.