Viktig at næringen ser på seg selv

Kampen mot arbeidslivskriminaliteten pågår for fullt i den norske byggenæringen. Det etterlyses her mer konkrete handlinger fra politikerne og de offentlige etatene, og det er helt nødvendig. Men i dette arbeidet er det også viktig at næringens aktører hver og en ser på sine egne virksomheter.

Arbeidslivskriminaliteten har dessverre nådd bredt ut i byggenæringen, og tar en altfor stor del av den totale omsetningen. Det er flere år siden man oppdaget omfanget av fenomenet, og til tross for stor innsats fra flere hold, har man ikke i tilstrekkelig grad greid å slå tilbake «angrepet» fra de som ønsker å jukse og bedra. Innen enkelte deler av næringen treffer de kriminelle aktørene bredt. De bygger i tillegg opp under annen alvorlig kriminalitet, og er på flere måter i ferd med å true hele den norske samfunnsmodellen.

Både næringen selv og det offentlige med sine ulike etater og direktorater har satt inn ressurser i kampen for å stoppe utviklingen. Til en viss grad har dette hatt effekt, og man oppdager nå langt mer enn tidligere, og forhåpentligvis har flere av disse tiltakene hindret aktører å nå ut eller ført til at mange har gitt opp å satse denne veien i den norske byggenæringen. Men man har ikke klart å stoppe utviklingen.

Næringens aktører har selvsagt helt rett når de påpeker at regjeringen ikke gjør nok i kampen mot arbeidslivskriminaliteten. Det er lovet at man skal satse tilstrekkelig for virkelig å kunne ta opp kampen, men når man kommer til budsjettarbeidene og konkrete tiltak har slike tiltak ikke veid tungt nok opp mot vurderingen av andre saker. Det er en prioritering politikerne selvsagt kan gjøre, men som naturligvis ikke er å anbefale om de ønsker å beholde den norske samfunnsmodellen og å opprettholde det norske arbeidslivet, og da spesielt byggenæringen slik vi kjenner den i dag. Det klinger heller ikke spesielt godt når man tidligere har uttalt at dette er et satsingsområde som vil bli prioritert - og man ikke følger opp med konkrete tiltak og bevilgninger som virkelig utgjør en forskjell.

Men når man peker på at myndighetene må gjøre mer, er det selvsagt ekstra viktig at næringen også retter søkelyset mot seg selv, og at hver enkelt bedrift går sin egen virksomhet etter i sømmene. En ting er hva arbeidslivets organisasjoner predikerer og legger til rette for gjennom nye kontrollsystemer og kontrollpunkter, men hva virksomhetene selv gjennomfører av tiltak og hvordan de opererer ute på byggeplassene er det som virkelig gjelder. Har virksomhetene selv ikke gode nok kontrollrutiner, og om de kutter noen hjørner her og der, vil man ikke vinne kampen mot arbeidslivskriminaliteten. De kriminelle aktørene er blitt så dyktige at man ikke kan gjøre en halvhjertet innsats om man ønsker å snu utviklingen, man må inn i kampen med fullt fokus.

Derfor er det også positivt at Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) sin avdeling i Agder nå gjennom sin seriøsitets- og sikkerhetsuke setter av en flere dager med fullt fokus på seriøsitets- og HMS-arbeidet. Her rettes søkelyset mot virksomhetene selv, og de blir gitt utfordringen med å gå gjennom hele virksomheten med lupe for å finne frem til svakheter i systemet, og ordne opp.

Det er helt sikkert flere virksomheter som vil finne svakheter ved sine interne rutiner, og som kanskje også vil finne ut at man ikke har gjort alt riktig, og at det har skjedd ting som ikke burde skje på deres byggeplasser. Det burde i så fall bare inspirere til ytterlige kontroll av selskapene. Mer fokus på denne problematikken vil selvsagt tjene de som vil være seriøse, og bidra til at de som vil lure og svindle, kan bli utestengt.

Og det er slik at det ikke er nok å ønske å vær seriøs - man må sette inn tiltak som sørger for at man virkelig blir seriøs, selv om det kan svi litt og koste noe ekstra.