Verdiskapingsprogram for kulturminner

Miljøvernminister Helen Bjørnøy lanserer Regjeringens satsing på verdiskaping for kulturminner. For 2006 er det gitt rom for å bruke inntil 15 millioner kroner til programmet.

- Kulturminner og kulturmiljøer må i langt større grad tas i bruk i utvikling av lokalsamfunn og næringsutvikling. Bryggen i Bergen og Sogndalstrand kulturmiljø er gode eksempler på hvilken betydning dette kan ha for ny utvikling, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy. I verdiskapingsprogrammet skal det settes i gang ti pilotprosjekter over hele landet og etableres nettverk for utveksling av kunnskap og erfaring. Målet er at satsingen skal videreføres og trappes opp over en fire års periode. - Vi trenger å utvikle kunnskap og samarbeid og avdekke de flaskehalser som eventuelt hindrer en bærekraftig bruk av kulturminner og kulturmiljøer, sier Bjørnøy. Miljøverndepartementet og Riksantikvaren inviterer til fire regionale samlinger som en idedugnad for satsingen på verdiskapingsprogrammet. Målet med de regionale samlingene er å belyse de mulighetene for verdiskaping som kan utløses gjennom samarbeid med ulike aktører. Deltagere som inviteres er eiere av kulturminner, museer, frivillige organisasjoner, lokal og regional forvaltning og politikere. - Kulturminner og kulturmiljøer må tas i bruk over hele landet. Kulturarven gir økt kunnskap og opplevelser og muligheter for enkeltmennesket og fellesskapet, sier Bjørnøy.