Veiene våre blir stadig bedre - men pass på i sommertrafikken

Sommerferien er nå startet eller like rundt hjørnet for mange rundt om i hele Norge og erfaringsmessig er vi nå da på vei inn i en periode hvor vi kan oppleve flere alvorlige trafikkulykker.

I fjor døde 106 personer i trafikken i Norge – og flere av de mest alvorlige ulykkene skjedde på sommeren.

Selv om vi på sommerhalvåret opplever de beste vei- og kjøreforholdene medfører den store sommertrafikken med lange kjørerturer og det at for mange har dårlig tid i trafikkbildet til at ulykkene likevel inntreffer.

Statens vegvesen gjennomfører dybdeundersøkelser av alle dødsulykkene på veiene i Norge. Det ble gjennomført dybdeundersøkelser på 102 dødsulykker med totalt 106 omkomne på norske veier i fjor– og disse undersøkelsene viser at det er ulike årsaker til ulykkene som inntreffer – men at flere former for førerfeil er hovedgrunnen bak de fleste dødsulykkene på norske veier. I mer enn 40 prosent av ulykkene er manglende førerdyktighet en medvirkende faktor til utfallet.

Siden 2005 har Statens vegvesen gjort undersøkelser på 2.185 dødsulykker med i alt 2.380 omkomne. Dette sikrer god bakgrunnsinformasjon rundt hvordan ulykken har inntruffet – og ikke minst hva man kan gjøre for i størst mulig grad å forebygge nye ulykker.

Ofte kan vi høre at det er mange som klager på at veiene i Norge er altfor dårlige – og enkelte steder trafikkfarlige. Det kan selvsagt også være riktig flere steder – men vi må huske på at veiene rundt om i landet blir stadig bedre – og dermed også bidrar til å styrke sikkerheten.

Ifølge Statens vegvesen kan forhold knyttet til vei og -miljøet ha medvirket i 32 prosent av ulykkene i fjor. Samtidig peker de på at veien nesten aldri er utløsende faktor i seg selv – men ved en ulykke kan veiforhold være medvirkende til å forsterke et allerede uheldig hendelsesforløp. Det betyr at veien selvsagt spiller inn på de enkelte ulykkene og alvorlighetsgraden – men det er altså andre forhold som er mer utslagsgivende. Det at veiene stadig blir bedre – og at våre moderne biler gjør at farstfølelsen på mange måter forsvinner - gjør at mange kan være fristet til å tråkke litt ekstra hardt på gasspedalen. Nettopp høy fart er medvirkende årsak til mange av de alvorlige ulykkene. Farten har økt relativt kraftig de senere årene – men denne skal nå ha stabilisert seg – men fartsulykkene er likevel mange.

Arbeidet med å utbedre landets veier er høyt prioritert nå og vil bli det i tiden fremover. Ved siden av å bygge nye firefelts veier, som i stor grad fjerner de mest alvorlige ulykkene, jobbes det kontinuerlig med å utbedre eksiterende veinett. Fysiske midtdelere er blant de mest effektive tiltakene – og dette vil forhåpentligvis bli prioritert også fremover.

Likevel er det hvordan du og jeg oppfører oss bak rattet som i størst grad kan påvirke at vi får en sommer uten de mest alvorlige ulykkene. Tilpass farten etter forholdene og trafikkbildet – og bruk heller noen minutter ekstra i stedet for å ligge over fartsgrensen og kjøre forbi andre på steder hvor det ikke er trygt.

Og husk – i løpet av sommeren vil det bli gjennomført veldig mye veiarbeid rundt om i landet for å gjøre veiene våre enda tryggere. Sørg for å ta vare på sikkerheten til veiarbeiderne også – de er en utsatt gruppe i sommertrafikken.