Veidekke tar sikte på å nå klimanøytralitet innen 2045. Foto: Veidekke

Veidekke: Skal bli klimanøytralt innen 2045

Klima står sentralt i Veidekkes strategi, som offentliggjøres under konsernets kapitalmarkedsoppdatering i dag.

Veidekke tar sikte på å nå klimanøytralitet innen 2045. Ambisjonen innebærer å kutte klimagassutslipp både fra egen virksomhet og verdikjede til netto null før 2045, i tråd med utslippsbanen som begrenser global oppvarming til 1,5 grader.

– Veidekke vil ta en aktiv rolle i å realisere det grønne skiftet og skal hele tiden søke muligheter for å redusere klimagassutslipp i verdikjede og livsløp. Gjennom egen innovasjon, bruk av ekspertise og nært samspill med kunde, leverandører og andre samarbeidspartnere kan vi bidra til å redusere negativ påvirkning på klima og miljø og samtidig skape merverdi, sier Jimmy Bengtsson, konsernsjef i Veidekke i en pressemelding.

Klimanøytralitet (netto nullutslipp) innebærer å fjerne minst samme mengde CO2-ekvivalenter fra atmosfæren som det slippes ut. For Veidekke betyr det å redusere utslippene i hele verdikjeden så mye som mulig og nøytralisere eventuelle restutslipp gjennom karbonfangst eller andre metoder som permanent fjerner CO2 fra atmosfæren.

For å nå klimanøytralitet må Veidekke begrense og etter hvert slutte å bruke fossile brensler og karbonintensive materialer i bygg- og anleggsvirksomheten. Dette dreier seg ifølge pressemeldingen om å redusere utslipp som følger av kjøp og bruk av varer som betong og betongelementer, stål og bitumen og tjenester som transport av masse og grunnarbeider.

Veidekke ambisjon om klimanøytralitet innebærer i første omgang å ha oversikt over klimagassutslipp i hele verdikjeden, å utvikle en troverdig strategi for å kutte utslipp i tråd med forpliktelsen i Parisavtalen, og å stille strenge krav om utslippsreduksjon overfor leverandører og samarbeidspartnere.