For å gjøre asfalten grønnere, er det behov for å overføre mer av transporten til sjø og at sjøtransporten må bli grønnere enn i dag, skriver Statens vegvesen.
For å gjøre asfalten grønnere, er det behov for å overføre mer av transporten til sjø og at sjøtransporten må bli grønnere enn i dag, skriver Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

Vegvesenet vil vise hvordan anleggsbransjen kan gjøre skipsfarten grønnere

Ved å overføre mer gods fra vei til sjø og samtidig stille krav om grønnere sjøtransport, reduseres utslippene. Det offentlige kan bruke sin innkjøpsmakt til å få fart i den grønne omstillingen til sjøs, mener Statens vegvesen.

– Etterspørsel etter grønn transport fra store, offentlige byggherrer kan skape en nullutslippsrevolusjon for fraktefartøyene langs kysten, lik den vi har sett på ferjesida. Ved at det offentlige etterspør null- og lavutslippsløsninger, får vi ned utslippene, vi får flåtefornyelse av lasteskip, grønn verdiskaping, arbeidsplasser og maritim eksport, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, i en pressemelding.

Veikart

Denne uken overrakte Statens vegvesen og Grønt Skipsfartsprogram et veikart til Klima- og miljødepartementet. Kartet viser blant annet at det offentlige bør gå foran og vise vei, ved å prioritere minimumskrav til utslippsreduksjon og klimavekting i sine innkjøp og sette av penger til å dekke merkostnader.

Totalt 22 offentlige og private aktører har bidratt til veikartet. Bidragsyterne representerer hele verdikjeden fra offentlige byggherrer som bestiller et anlegg, via entreprenørene, vareeierne og rederiene, til teknologileverandørene som leverer til nullutslippsskipene, opplyser Vegvesenet.

- Ved at det offentlige etterspør null- og lavutslippsløsninger, får vi ned utslippene, vi får flåtefornyelse av lasteskip, grønn verdiskaping, arbeidsplasser og maritim eksport, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

- Ved at det offentlige etterspør null- og lavutslippsløsninger, får vi ned utslippene, vi får flåtefornyelse av lasteskip, grønn verdiskaping, arbeidsplasser og maritim eksport, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Utslippskutt innen asfalt

Statens vegvesen trekker frem asfaltkontraktene som et eksempel på hvordan byggherren gjennom krav bidrar til en grønnere anleggsbransje ved å vektlegge CO2-utslipp i tillegg til pris.

Entreprenørene må dokumentere sine CO2-utslipp, og tilbyderne får påslag på tilbudssummen ut fra sine utslipp. I løpet av de de to siste årene er utslippene fra asfalt redusert med 25 prosent, og innen 2030 ventes utslippene å være redusert med 70 prosent, ifølge Vegvesenet.

Utslippskuttene har særlig skjedd gjennom redusert CO-utslipp fra asfaltfabrikkene og mer bruk av gjenbruksasfalt og biogene bindemidler. Det innebærer at utslipp fra transport av asfalt og råvarer utgjør en stadig større del av utslippene fra asfalt. For å gjøre asfalten grønnere, er det behov for å overføre mer av transporten til sjø og at sjøtransporten må bli grønnere enn i dag, skriver Vegvesenet i meldingen.

Hundre nullutslippsskip

En konsekvens av klimavektingen innen asfalt er at det er flere prosjekter på «tegnebrettet» for nullutslippsskip. Dersom flere byggherrer vekter miljø i sine kontrakter, kan mange av disse realiseres i løpet av noen få år, slik at CO2-utslippene fra asfalt reduseres ytterligere.

Overført til resten av bygge- og anleggsnæringa kan krav til klimavennlig transport legge grunnlag for hundre nullutslippsskip, hevder Statens vegvesen.