Vegvesenet vil tillate vaier-rekkverk

Statens vegvesen foreslår å oppheve et forbud fra 2006 om bruk av vaier-rekkverk langs norske veier.

Forslaget er nylig satt fram i et brev til Samferdselsdepartementet, som allerede har bedt Vegdirektoratet gjennomføre en høringsrunde blant annet om dette tiltaket. Men forslaget er omstridt. Generalsekretær Morten Hansen i Norsk Motorcykkel Union (NMCU) har i et intervju med Teknisk Ukeblad vært raskt ute med å markere motstand mot vaier-rekkverk, som hevdes å medføre større personskader dersom det skjer en ulykke.

Samferdselsdepartementet vil endre reglene for oppsetting av midtrekkverk og har i denne sammenheng gitt signaler om at det også kan bli aktuelt å tillate bruk av vaier-rekkverk. Etter gjeldende retningslinjer må veibredden være minst 12,5 meter for at det kan settes opp midtrekkverk. Det blir nå lagt opp til at slikt rekkverk kan bli montert også på veier med 10 meters bredde, opplyste departementet i en pressemelding tidligere i denne måneden.

Flere fordeler
Statens vegvesen foreslår i brevet til departementet at vaier-rekkverk blir tillatt brukt i begrenset omfang. Brevet inneholder en liste over fordeler og ulemper. Statens vegvesen viser også til erfaringer fra Sverige, der vaier i stor utstrekning benyttes som midtrekkverk.

Lista over fordeler inneholder seks punkter. Første punkt er at vaier-rekkverk har god gjennomsiktighet og at dette kan redusere antall alvorlige ulykker særlig i forbindelse med kryss. Punkt seks på lista er at vaier-rekkverk er billig å sette opp, 300-400 kroner per meter sammenlignet med 600-650 kroner for annet rekkverk. Ellers blir det vist til flere tekniske fordeler, og blant annet at vaier-rekkverk sannsynligvis vil være gunstig på steder der snø og vind kan danne fonner bak rekkverket.

Dyrere vedlikehold
Statens vegvesen skriver at vaier-rekkverk ikke bør brukes overalt, uten at det sies hvor slikt rekkverk ikke bør brukes. Etter etatens mening er den mest åpenbare ulempen at vedlikeholdskostnadene øker. Årsaken er blant annet at vaierrekkverk tåler mindre berøring fra kjøretøyer før det oppstår skader som gjør det nødvendig å reparere rekkverket.

Statens vegvesen imøtegår argumentet om at motorsyklister er mer utsatt for ulykker ved bruk av vaierrekkverk enn ved annet rekkverk. Her blir det vist til undersøkelser som er gjort både i Sverige og Norge. I Norge er det i dag cirka 60 kilometer med vaierrekkverk, blir det opplyst.