I E6-prosjektet skal det blant annet bygges en 815 meter lang hengebru og tunnel inn mot brua på begge sider. Illustrasjon: Statens vegvesen.

Vegvesenet vil dele opp 9,6 milliarders prosjekt i tre kontrakter

Ti tunneler og to store bruer er blant oppgavene som venter entreprenørene når Statens vegvesen skal bygge 45 kilometer ny E6 mellom Megården og Mørsvikbotn i Nordland.

– Vi har ikke tatt noe endelig beslutning på oppdeling og kontraktsstrategi, men slik det ser ut nå vil vi dele prosjektet opp i tre store kontrakter, og vi vil legge stor vekt på å utnytte entreprenørenes kompetanse gjennom tidlig involvering, sier Stein Johnny Johansen, avdelingsdirektør for utbygging nord i Statens vegvesen, til Byggeindustrien.

16 utdaterte tunneler

E6-strekningen mellom Megården og Mørsvikbotn i Sørfold kommune , er i dag 55,7 kilometer lang og har 16 tunneler med en samlet lengde på cirka 18,5 kilometer. Tunnelene tilfredsstiller ikke dagens krav til sikkerhetsutrustninger og veigeometri, og vei i dagen har også svært dårlig standard. Ifølge Vegvesenet har til sammen 4,7 kilometer av eksisterende E6 mellom Megården og Mørsvikbotn en stigning på over åtte prosent, noe som skaper store utfordringer på vinterstid.

Stein Johnny Johansen, avdelingsdirektør for utbygging nord i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen.

– Dette er et prosjekt vi har jobbet med lenge. I tidlig fase så vi på muligheten for å oppgradere tunnelene, men vi fant ut at det var lite hensiktsmessig. Derfor startet vi planleggingen av en helt ny trase, forteller Stein Johnny Johansen.

Gigantprosjekt

Den nye veitraseen har en total lengde på cirka 45 kilometer. I dette inngår ti nye tunneler med en samlet lengde på rundt 23,5 kilometer. Det skal også bygges en hengebru på cirka 815 meter over Leirfjorden og en bru på cirka 550 meter over Tørrfjorden. Statens vegvesen har beregnet at prosjektet totalt vil koste cirka 9,6 milliarder kroner og ifølge Johansen utgjør byggekostnaden rundt 3/4 av totalkostnaden.

– Hvis vi velger å dele prosjektet i tre vil kontraktene grovt regnet ligge på rett under to milliarder, rett over to milliarder og en tett på tre milliarder kroner. Kontrakten som omfatter den midtre delen av strekningen vil i hovedsak inneholde den lengste brua og tunneler inn mot brua, forteller Johansen.

Han legger til at det kan bli totalentrepriser ved samtlige tre kontrakter, men Vegvesenet vurderer enhetspriskontrakt i den delen av prosjektet hvor den største brua inngår.

– Det er bestemt at det blir en hengebru og brua er allerede prosjektert. Derfor kan det være at enhetspriskontrakt er det mest hensiktsmessige, sier Johansen.

Vil i gang til neste år

Går det som Vegvesenet håper vil Stortinget vedta en oppstartsbevilgning slik at anbudskonkurransen og forbedrende arbeider kan komme i gang til neste år.

– Vi er avhengig av et vedtak i Stortinget og de årlige budsjettene, men NTP legger til grunn at vi skal fullføre prosjektet i den første seksårsperioden av planen og da må ting begynne å skje allerede til neste år, sier Johansen.

Tidlig involvering

Avdelingsdirektøren for Vegvesenets utbyggingsprosjekter i nord, vektlegger at lite er 100 prosent spikret i E6-prosjektet. Statens vegvesen er opptatt av å utnytte entreprenørens kompetanse til å optimalisere løsninger i prosjektet.

– Det innebærer tidlig involvering av entreprenørene og det betyr at det ved deler av strekningen vil være rom for å gjøre endringer i reguleringsplanen på samme måte som vi gjorde ved E6 Helgeland, opplyser Johansen.

Han trekker blant annet frem at antallet tunneler vil bli vurdert i dialog med entreprenørene.

– Vi planlegger ti tunneler med en samlet lengde på 23,5 kilometer, men når vi skal inn i en optimaliseringsprosess med entreprenørene så vil vi også se på muligheten for én lang tunnel i stedet for flere korte. I så fall vil det dreie seg om en tunnel som er minst 13-14 kilometer lang, sier Johansen.

– Tunnelene bidrar også til et stort masseoverskudd i prosjektet. Utfordringer knyttet til deponering av masser er også et område hvor vi gjerne vil ha konstruktive innspill fra entreprenørene, tilføyer Johansen.

Vurderer aluminium i bru

Han kommer også inn på den over 800 meter lange hengebrua over Leirfjorden hvor byggherren ønsker å se på mulighetene for å bruke aluminium i stedet for stål.

– Vegvesenet har gjort en del forskning på bruk av aluminium ved Ferjefri E39 prosjektet. Hvis aluminium kan bidra til en god bruløsning og reduserte kostnader så er det selvsagt noe vi må vurdere, gjerne i dialog med entreprenørene, sier Johansen.

Denne saken sto først på trykk i nr. 6 av magasinet Byggeindustrien.