E6 ved Taraldrud i Ski kommune. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Vegvesenet varsler heving av Veidrift-kontrakt

Statens vegvesen har varslet heving av drift- og vedlikeholdskontrakten i Follo til selskapet Veidrift etter det byggherren mener er alvorlige kontraktsbrudd.

Det er Østlandets Blad som melder at Vegvesenet har avdekket store avvik i forhold til det som er spesifisert i kontrakten. Blant annet skal det ha blitt brukt to brøytebiler til å måke E18, mens kontrakten spesifiserer at tre biler må brukes. Måkemanskapene skal også ha kjørt vesentlig raskere enn den hastigheten som er avtalefestet.

I varselet skriver Vegvesenet; «Etter SVV sitt syn er det klart at Veidrifts kontraktsbrudd øker sannsynligheten for tap av liv og livsvarig skade».

E6 og E18 ekstra viktig

- Dette er helt spesielt, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø for vegavdeling Akershus i Statens vegvesen om hevingsvarselet som nå er sendt ut. Han forteller til Byggeindustrien at avdelingen har samarbeidet tett med krimseksjonen i Statens vegvesen.

- På E6 og E18 er det mye trafikk og høy fart. Vi er opptatt av at brøytingen der blir gjort i en operasjon, slik at det blir jevne forhold på hele veien og i henhold til de krav vi stiller. Brøyting mot midtdeler er også avdekket i denne saken. Det er ulovlig og kan medføre trafikkfarlige situasjoner, forklarer han.

«SVV har avdekket at deler av brøytebilmanskapene på Rode 1 (E6, red.anm.) mangler førerrett til lastebil og at roden generelt er underbemannet. Videre er det avdekket bevisst juks med dobbel GPS i en av brøyteenhetene. Dette har medført dobbeltfakturering av mengder og villedning i vurderingen av om funksjonskravene kan være oppfylt. Det foreligger også alvorlige mangler vedrørende lønns- og arbeidsvilkår», skriver Vegvesenet i varselet til Veidrift.

De har også fakturert for å ha lagt ut 1.688 tonn sand på ni minutter, noe Vegvesenet mener umulig kan ha skjedd – og stiller spørsmål om forholdene er straffbare.

- Det med dobbel GPS er også veldig alvorlig. Når vi oppdager denne type forsøk på svindel er det åpenbart at vi må slå ned på det. Det har med tillit å gjøre, og vi er avhengige av tillit til entreprenørene, sier Karbø til Byggeindustrien.

- Har ryddet opp

Veidrift har sendt ut en egen pressemelding hvor de stiller seg uforstående til at varsel om heving kommer nå, og i forhold de sier de har rettet opp i. Blant annet peker de på en underentreprenør, og viser til at avtalen med dette selskapet ble hevet tidligere i år.

«Mange av de påberopte forholdene knytter seg til vinterdriften 2017/2018 og til oppdrag som ble utført av en av våre underleverandører. Disse forholdene ble rettet i februar 2018, lenge før varselet ble mottatt. Veidrift stiller spørsmålstegn til hvorfor Statens vegvesen sender hevningsvarsel basert på forhold som allerede er ryddet opp i. Veidrift kan imidlertid konstatere at varselet bygger på en rekke faktiske feil og viktige utelatelser»,

skriver de, og mener at kvaliteten på jobben de har gjort reflekteres i lave ulykkestall.

«For Veidrift AS er trafikksikkerhet det absolutt viktigste kriteriet i alt det arbeidet vi gjør. Ingen ting er viktigere for Veidrift enn å sørge for trygge veier og trygg ferdsel for alle. Derfor går vi nå grundig igjennom alle forhold som Statens vegvesen har pekt på i varselet, for å se hvor vi kan bli bedre og lære av eventuelle feil. Veidrift tar oppfyllelse av kontrakten med Statens vegvesen svært alvorlig. Fra det vi kan se er antall ulykker i Follo ned vinteren 2017/2018, rekordlavt for perioden 1999-2018; i den tredje tøffeste vinteren siden 1958».

De viser til at entreprenøren har fire uker på seg til å svare på forholdene det vises til i varselet om heving, og at de er i dialog med Vegvesenet.

Vegvesenet på sin side forteller at de jobber med å få på plass planer som sikrer driften av Follo-veiene den dagen varselet eventuelt blir satt i verk.