Foto: Gjermundshaug Anlegg

Vegvesenet uttrykker stor tilfredshet over arbeidet til Gjermundshaug Anlegg

Statens vegvesen er i full gang med å utbedre rv. 3 mellom Atna og Alvdal grense. Nå går de ut å gi honnør til måten entreprenør Gjermundshaug Anlegg AS utfører oppdraget.

Prosjektet omfatter vedlikeholds- og utbedringsarbeider med formål å styrke veiens evne til å håndtere dagens trafikk.

– Dette er de to første parsellene i et samordningsprosjekt. Vi har laget en pakke med både vedlikeholds- og investeringsmidler i en samordnet plan som ligger i Handlingsprogrammet for riksveg, sier leder av driftsseksjonen i Statens vegvesen i Hedmark, Ann-Kristin Rehder.

– Tiltakene på disse to første parsellene blir gjennomført av Gjermundshaug Anlegg as, og vi ønsker å uttrykke stor tilfredshet med måten de har bidratt til å løse de komplekse utfordringene som et slikt prosjekt byr på. De har vist stor forståelse for oppdraget, bidratt til å finne gode løsninger og vist forståelse for utfordringene som årlige budsjetter gir. Samarbeidet har vært godt og framdriften i prosjektet har vært i henhold til de føringer vi som byggherre har gitt, roser Rehder på vegvesen.no.

Bygger ikke ny vei
Samordningen mellom vedlikeholds- og investeringsmidler gjør at Statens vegvesen klarer å utføre flere tiltak på en mer effektiv måte. Tiltakene er en kombinasjon av rent vedlikehold og noen investeringstiltak for å få veistandarden opp på et tilfredsstillende nivå. Samordningen gjør at det kan jobbes helhetlig og effektivt. På den måten utnyttes de tildelte midlene på best mulig måte.

– Det er viktig for oss å understreke at vi ikke bygger ny vei, men at arbeidene som utføres gir økt trafikksikkerhet og bedre framkommelighet. Først og fremst forsterkes veiens bæreevne og bredden utvides til 9 meter. Noen steder gjøres det mindre justeringer på kurvaturen, men i det store og hele beholdes veien slik den er i dag. I tillegg gjennomføres tiltak i sideterrenget for å øke trafikksikkerheten, fremholder Rehder.

Framdriften i prosjektet styres av flere forhold. Det viktigste er tildelingstakten av midler i Vegvesenets budsjetter. Et annet viktig forhold er at grunnarbeider har behov for å stå uferdig for å «sette seg» før tiltaket ferdigstilles og trafikk kan kjøre på den utbedrete veien.

Fremdrift
– På strekningen fra Atna til Hanestad ble det skiftet et stort antall stikkrenner sommeren 2018. Gjennom hele vinteren vi nå legger bak oss har det pågått arbeider som forberedelse til breddeutvidelse. Dette arbeidet fortsetter gjennom sommeren, og målet er at grunnarbeidet for breddeutvidelse samt det meste av trafikksikkerhetstiltakene på sideterrenget skal være ferdig når vinteren kommer. Da vil denne strekningen stå slik fram til vi kan gjennomføre endelig forsterkning av veibanen og asfaltering av hele bredden. I Handlingsprogrammet er dette planlagt gjennomført i 2020, men det kan ikke garanteres gjennomføring før vi ser hva som kommer av midler i budsjettene, presiserer Rehder.

På strekningen fra Hanestad til Alvdal grense har grunnarbeidene for breddeutvidelsen ligget i ro i påvente av midler til ferdigstillelse. Her vil arbeidene med forsterkning av veien, ferdigstillelse av kurvatur og til slutt asfaltering starte i mai og bli ferdigstilt i løpet av høsten 2019. Da vil strekningen framstå som ferdig, men siste lag med asfalt og endelig finpuss vil måtte vente over vinteren og blir gjennomført i 2020.

Bruene over Tingstadbekken og Kiva ligger inne i handlingsprogrammet med midler i 2023. Disse vil derfor bli stående med en smalere bredde fram til nye bruer er bygget.

Ingen stenging av veien
Arbeidene på rv. 3 blir gjennomført uten at veien blir stengt. Det blir anleggsområde og nedsatt hastighet til 70 km/t på hele strekningen Atna – Alvdal grense. Inne i anleggsområdet vil det bli ytterligere nedsatt hastighet til 50 km/t og bruk av lysregulering, følgebil og langsgående sikring, alt etter hva slags arbeid som utføres. De sistnevnte strekningene skal gjøres så korte som mulig, og arbeidet skal gjennomføres slik at det blir så god flyt i trafikken som mulig gjennom hele anleggsområdet.

– Uansett vil arbeidene merkes for trafikantene, og til tross for ulempene ber vi innstendig om at alle retter seg etter skilting og anvisninger og viser hensyn. Tiltakene er der både for trafikantenes og arbeidernes sikkerhet. Vi vil at alle skal komme trygt fram når de kjører Østerdalen, og vi vil at alle skal komme hjem til middag etter endt arbeidsdag på anlegget, sier Ann-Kristin Rehder.