Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Vegvesenet utlyser ny totalentreprise i Telemark

Nå starter konkurransen om hvem som skal bygge 3,1 kilometer ny rv. 36 Seljordsvannet i Telemark, og arbeidet skal være i gang etter sommerferien.

Konkurransen lyses ut som totalentreprise, det vil si at entreprenøren både skal prosjektere og bygge veien. Entrepriseformen har blitt brukt med gode erfaringer på ulike veiprosjekt, blant annet til bygging av Rv. 36 Slåttekås-Årnes i Midt-Telemark.

Etter planen skal valg av entreprenør være klart før sommeren, slik at arbeidet kan starte på ettersommeren. Veien skal være ferdig i juni 2021.

Langs Seljordsvannet er terrenget kupert, flere steder stiger fjellet stupbratt opp fra vannet. Slikt terreng er krevende å bygge ny vei i. Det er nødvendig å sprenge ut cirka 250 000 kubikkmeter fast fjell for å lage den regulerte vegen i 8,5 meters bredde.Bygging av veien vil også kreve store fyllinger på cirka 230 000 kubikkmeter. Terrenget gjør at dagens vei må stenges i lenger perioder fordi det er umulig å lage omkjøringsveier med en akseptabel ulykkesrisiko. Reduserer ulykker Gjennom å rette ut svinger og gjøre bakker slakere, er målet å redusere både utforkjørings- og møteulykker samtidig som det blir bedre for næringstrafikken å komme fram.Stortinget har vedtatt at veien skal finansieres gjennom bompenger med en kostnadsramme på 291 millioner kroner.

Den nye veien skal bygges i to parseller, hver tilnærmet 1,5 kilometer lange, på hver side av Sanden camping som ligger langs Seljordsvannet. I den opprinnelige planen var det regulert inn en tunnel på den ene parsellen. Høsten 2018 ble deler av veien regulert på nytt. I den nye planen er veilinjen lagt litt om og tunnelen erstattes med en fjellskjæring. Det vil være flere fjellskjæringer på strekningene.