Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen.

Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen.

Vegvesenet tar i bruk ny byggetidsmodell i tunnelkontrakter

En samlet bransje står bak utviklingen av en ny modell for beregning av byggetid for tunneler. Statens vegvesen planlegger å ta i bruk modellen i høst, og EBA oppfordrer de andre byggherrene til å gjøre det samme.

Bakgrunnen for at bransjen har gått sammen om å utvikle en modell for beregning av byggetid ved tunnelprosjekter, er til dels stor uenighet mellom entreprenører og bygherrer om hva som er riktig byggetid.

Med bakgrunn i uenigheten ble vi enige med Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg om å utforme et mandat for å utvikle en bransjeomforent modell for beregning av byggetid i tunnel, sier sjefsingeniør Jarl Åge Haugan i Statens vegvesen Utbygging, i en pressemelding.

Modellen har fått navnet «Tunnelbyggetid 2021». På sikt kan modellen benyttes for å beregne alle faser av et tunnelprosjekt, men er allerede nå klar for å benyttes for drivefasen. Utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen har vedtatt at «Tunnelbyggetid 2021» nå skal tas i bruk, opplyser Vegvesenet.

Målet er å ta i bruk modellen i løpet av høsten 2021. Videre vil det være en overgangsfase før modellen er fullstendig iverksatt i alle våre kontrakter, sier Haugan.

Skal brukes i alle konkurransegrunnlag

I mandatet til prosjektet heter det at: «modellen skal gjelde for fastsettelse av tid til driving, sikring og vann/frost frem til oppstart for elektorarbeidet. Samtidig skal modellen ivareta det grunnleggende prinsippet om at byggherre har risikoen for grunnforholdene. Modellen skal brukes i alle konkurransegrunnlag».

I mandatet heter det også at: «gruppen skal utforme et forslag til en modell for tidsplanlegging under usikkerhet for tunnelaktiviteter. Gruppen må også ta hensyn til at modellen skal ha overføringsverdi til andre fagområder på samferdselsprosjekter utover tunnelaktiviteter. I tillegg må den bygge på realistiske erfaringstall og legge til rette for at det kan gjøres en skjønnsmessige vurderinger på den enkelte kontrakt.».

Den samlede tunnelbransjen i Norge har den erfaring og kunnskap som er nødvendig for å kunne lage en slik modell, kommenterer Haugan.

Tverrfaglig gruppe

Arbeidsgruppen som har jobbet med modellen ble satt sammen med representanter fra:

- NTNU

- Statens vegvesen

- BaneNor

- Nye Veier

- Fornebubanen

- EBA

- Veidekke

- NCC

- Skanska

I tillegg har Norsk Arbeidsmandsforbund bistått i arbeidet.

Arbeidsgruppen har ifølge Statens vegvesen lagt ned et betydelig arbeid i innhenting av erfaringsdata og utvikling av modellen.

Jeg er ikke kjent med at det tidligere har vært gjennomført datainnsamling i tilsvarende skala. Det er blant annet sett tilbake på og gjort analyser av et stort antall gjennomførte prosjekter. Videre er det gjort nøyaktige tidsmålinger i pågående kontrakter. Modellen gir derfor resultater som har et sikrere og tydeligere grunnlag enn tidligere modeller eller beregninger, sier Haugan.

Fornøyd bransjeforening

– EBA er svært fornøyd med at arbeidsgruppa er i mål med første del av prosjektet og at vi nå har en modell for beregning og regulering av byggetid for tunnel som hele bransjen står bak. Det har vært et godt og åpent samarbeid i arbeidsgruppa hele tida. Spesielt takk til Statens Vegvesen som har vært med fra første dag og bidratt med mye arbeid og stor mengde data, sier Arne Aakre, avdelingleder vei og bane i EBA.

Han takker også Amund Bruland ved NTNU, som har ledet prosjektet.

– Det har vært viktig å ha en nøytral og dyktig fagperson til å lede og presentere prosjektet, kommenterer Aakre.

EBA oppfordrer nå alle byggherrer til å ta i bruk modellen med en gang.

– Det vil være et kvalitetsstempel for et prosjekt å bruke modellen, og en enkel måte for byggherre å sørge for å oppfylle den nye byggherreforskriften, sier Aakre.