Statens vegvesen stiller store krav til beskyttelse av klima og miljø i sine prosjekter. Her er er byggherren på befaring på Tysnes mai 2021.
Statens vegvesen stiller store krav til beskyttelse av klima og miljø i sine prosjekter. Her er er byggherren på befaring på Tysnes mai 2021.Foto: Sunniva L. Seterås

Vegvesenet skal vurdere økologisk kompensasjon ved Hordfast

Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å se på behovet for økologisk kompensasjon i prosjektet E39 Stord–Os (Hordfast).

Det opplyser Statens vegvesen på sin nettside.

– Bakgrunnen for oppdraget er at planarbeidet har vist oss at området inneholder mange regionale og nasjonale naturverdier. En av målsettingene til prosjektet og regjeringen er å redusere inngrep i verdifull natur, sier Karianne Thøger Haaverstad, naturforvalter og ansvarlig for oppfølgingen av oppdraget om økologisk kompensasjon i Vegvesenet.

Pilotprosjekt

Økologisk kompensasjon har til nå blitt utløst av prosjekter som har gått gjennom natur vernet etter naturmangfoldloven. Av flere virkemiddel er dette siste utvei for å redusere negative konsekvenser for naturen ved større naturinngrep, skriver Vegvesenet.

Naturmangfold som blir påvirket av utbyggingen av 39 Stord–Os, har i hovedsak ikke særskilt vern etter naturmangfoldloven. Det eksisterer derfor ikke et godt utviklet rettslig rammeverk og heller ikke mye erfaring med å stille krav om å gjennomføre tiltak knyttet til økologisk kompensasjon i et slikt prosjekt. Derfor er det gitt et særskilt oppdrag i dette prosjektet, og Statens vegvesen ser på dette som et pilotprosjekt, opplyser Vegvesenet.

– Hensynet til klima og miljø er et viktig tema i alle veiprosjekter, og nå enda mer med dette pilotprosjektet. Vi er glade for at Samferdselsdepartementet har tatt dette initiativet som vil gi et fyldigere beslutningsgrunnlag. Vi som jobber i prosjektet, kjenner området godt og besøker det ofte. Et godt kunnskapsgrunnlag er helt sentralt for å kunne vurdere behov og omfang for økologisk kompensasjon, understreker Haaverstad.

Ikke vedtatt, men behovet blir utgreid

Som en del av utgreiingen, skal det dokumenteres hva som er gjort gjennom hele planprosessen for å redusere skadevirkninger av mulige inngrep i verdifull natur.

– Det er altså ikke vedtatt at det skal kompenseres, men behovet skal utgreies. Utgreiingen skal baseres på regjeringen sine prinsipper for økologisk kompensasjon, forteller Haaverstad.

Svaret på oppdraget skal inngå i saksutgreiingen når Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) skal vedta reguleringsplanen, og utgreiingen skal også være grunnlag for videre oppfølging og eventuell avgjørelse om økologisk kompensasjon, opplyser Vegvesenet.

Økologisk kompensasjon – et av flere virkemidler

Tap av naturmangfold er en av de viktigste miljøutfordringene i dag. Den viktigste årsaken til at arter og naturtyper forsvinner er arealendringer. Dette gjelder internasjonalt og det gjelder i Norge. Økologisk kompensasjon er et av flere virkemiddel for å redusere tapet av verdifull natur, fremhever Vegvesenet

Definisjon av økologisk kompensasjon

Økologisk kompensasjon innebærer at den ansvarlige for en utbygging som ødelegger eller skader verdifull natur, kompenserer for denne ødeleggelsen eller skaden. Kjernen i økologisk kompensasjon er at økologiske funksjoner som går tapt, blir erstattet av kompenserende tiltak. Kompensasjonen blir gjennomført ved å restaurere, etablere eller beskytte natur av samme type på et annet sted enn naturen som blir påvirket av utbyggingen. Hensikten er å avgrense netto tap av verdifull natur.

Kilde: Statens vegvesen.