Kjell Inge Davik
Kjell Inge Davik

Vegvesenet ser på to alternativer for E39 Fløyfjelltunnelen

E39 Fløyfjelltunnelen skal forlenges til Eidsvåg som følge av Bybanen til Åsane. I tillegg skal søndre del oppgraderes i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften. Statens vegvesen vil utrede mulighet for å tilrettelegge for toveis-trafikk i ett løp i søndre del av Fløyfjelltunnelen.

Alternativene vegvesenet går videre med å utrede er:

  • B) bygging av ett nytt løp og utvidelse av nordgående løp
  • C) bygging av to nye tunnelløp

To verdianalyser av Fløyfjelltunnelen sør, en intern og en ekstern, ligger til grunn for vegvesenets videre arbeid med oppgradering av E39 Fløyfjelltunnelen. I verdianalysene er det sett på ulike løsninger for å redusere anleggskostnader, øke den samfunnsøkonomiske nytten og redusere transportkostnadene, skriv er Vegvesenet i en pressemelding.

I tråd med konklusjonen i begge analysene er Statens vegvesen sin faglige anbefaling å jobbe videre med alternativ B og C

– Vi vil nå avklare med Samferdselsdepartementet hvilke overordnede vurderinger som skal ligge til grunn for vårt videre arbeid, sier utbyggingsdirekør Kjell Inge Davik i meldingen.

- For å kunne opprettholde et vegsystem i Bergen med akseptabel sårbarhet og samfunnssikkerhet, er det helt nødvendig at Fløyfjelltunnelen i tillegg til å forlenges mot Eidsvåg, utvides med mulighet for tovegskjøring i hvert løp. I det videre arbeidet vil vi utrede alternativ B og C før vi tar en avgjørelse på hvilket alternativ vi lager reguleringsplan på, legger han til.

Prosjektet vil før sommeren levere tids- og kostnadsanslag for de to alternativene, samt vurderinger blant annet knyttet til trafikale konsekvenser som grunnlag for beslutning for hvilket alternativ det skal lages reguleringsplan på.

– Dersom vi får vedtatt vårt forslag til reguleringsplan sommeren 2023 holder vi samme framdrift på planbehandling som Bybanen, sier Davik

Han presiserer at midler til Fløyfjellstunnelen først kan bevilges over Statsbudsjettet når det foreligger en godkjent reguleringsplan

Avhengig av hvilket alternativ vegvesenet går videre med reguleringsplan på og kontrakt med entreprenør, estimeres det at anleggsarbeidene vil ta 4-6 år.