- Her ligger det an til en rask og effektiv utbygging fordi det meste av vegen ligger i jomfruelig terreng uten større utfordringer, sier prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen.

- Her ligger det an til en rask og effektiv utbygging fordi det meste av vegen ligger i jomfruelig terreng uten større utfordringer, sier prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen.

Vegvesenet lyser ut én mil med ny E6

Statens vegvesen lyser ut den siste delen av E6 Helgeland. Prosjektet omfatter en strekning på 9,6 kilometer som i hovedsak går i jomfruelig terreng.

E6 Trøndelag grense – Majahaugen og E6 Flyum – Lille Majavatn er de to gjenstående strekningene i gigantprosjektet E6 Helgeland.

I januar i år slapp samferdselsminister Jon-Ivar Nygård nyheten om at veien skulle bygges og nå er anbudskonkurransen i gang.

– Målet vårt er å signere kontrakt i november/desember i år. Da kan fysisk arbeid på vegen starte våren 2023, sier delprosjektleder Rainer Smedseng i Statens vegvesen.

Jomfruelig terreng

Arbeidene omfatter prosjektering og bygging av omkring 9,6 kilometer ny E6 med fartsgrense 90 km/t på strekningen Trøndelag grense - Majahaugen og Flyum-Kappfjellia. Ny veilinje går stort sett i jomfruelig terreng utenfor eksisterende E6, opplyser Statens vegvesen.

I tillegg skal strekningen Kappfjellia-Lille Majavatn klargjøres for 90 km/t. Det er sanering av avkjørsler samt noe bearbeiding av sideterreng som skal utføres på denne strekningen, ifølge byggherren.

– Her ligger det an til en rask og effektiv utbygging fordi det meste av vegen ligger i jomfruelig terreng uten større utfordringer. På Helgeland har vi god erfaring med å utvikle og gjennomføre våre kontrakter i tett samspill med entreprenørene, sier prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen.

Tre får være med i konkurransen

Prosjektet skal gjennomføres med totalentreprise, og konkurransen om gjennomføres med prekvalifisering. De tre best kvalifiserte leverandørene inviteres til å delta i avklaringsmøter og forhandlinger før innlevering av tilbud, skriver Vegvesenet i meldingen.

Nesten bare 90-sone

Når de siste to strekningene står ferdig har Statens vegvesen siden oppstarten i 2015 bygd og utbedret 142 kilometer ny vei gjennom Helgeland.

Av dette vil 120 kilometer være 90 sone. E6 fra Nordland grense til nord på Saltfjellet vil da med få unntak ha gjennomgående god eller høy standard. Totalt vil det bli brukt ni milliarder kroner på E6 Helgeland, fra Saltfjellet til Trøndelag grense, opplyser Vegvesenet.