Bilde fra Statens vegvesens rapport etter kollaps av Bankebrua i Mandal. Foto: Statens vegvesenBilde fra Statens vegvesens rapport etter kollaps av Bankebrua i Mandal. Foto: Statens vegvesenBilde fra Statens vegvesens rapport etter kollaps av Bankebrua i Mandal. Foto: Statens vegvesenBilde fra Statens vegvesens rapport etter kollaps av Bankebrua i Mandal. Foto: Statens vegvesenBilde fra Statens vegvesens rapport etter kollaps av Bankebrua i Mandal. Foto: Statens vegvesenBilde fra Statens vegvesens rapport etter kollaps av Bankebrua i Mandal. Foto: Statens vegvesenBilde fra Statens vegvesens rapport etter kollaps av Bankebrua i Mandal. Foto: Statens vegvesenBilde fra Statens vegvesens rapport etter kollaps av Bankebrua i Mandal. Foto: Statens vegvesenBilde fra Statens vegvesens rapport etter kollaps av Bankebrua i Mandal. Foto: Statens vegvesen

Vegvesenet-kritikk til entreprenør etter brukollaps

Statens vegvesens egen granskningsrapport retter kritikk mot entreprenør Alliansebygg AS på flere punkter etter at ei gang- og sykkelbru i Mandal kollapset under utstøping i februar.

«Hendelsen hadde et stort potensiale til å bli en dødsulykke», skriver Statens vegvesen i en rapport etter hendelsen 19. februar i år.

Fædrelandsvennen omtalte rapporten i en artikkel på sine nettsider denne uken.

Les hele rapporten her.

Seks personer arbeidet med støping av den nye gang og sykkelbrua ved Bankebrua i Mandal da spennet kollapset. Fire falt i sjøen, men unngikk å bli hengende fast eller å få deler av konstruksjonen på seg. De kom fra det uten fysiske skader, heter det i artikkelen.

Veivesenets granskingsrapport, som først ble omtalt av Lindesnes Avis, konkluderer med at måten avstivningen var utført på er den direkte årsaken til kollapsen. Hovedentreprenør for anlegget er mandalsfirmaet Alliansebygg AS.

Den frittbærende reisen besto av åtte såkalte H33-dragere med spennvidde på 30 meter. Ifølge rapporten anviser produsenten en vesentlig kortere avstand mellom avstivningene enn det som ble gjort i Mandal.

– Reisen har beveget seg sidelengs i toppen. Det var horisontale kryssavstigninger for hver femte meter, men de burde vært montert for hver halvannen meter, sier Steinar Jakobsen, prosjektleder for den nye brua og medlem av undersøkelsesgruppen.

Hverken erfaring eller utstyr

«Når spennvidden overgår 27 meter skal det i tillegg, ifølge produsenten, tas spesielle hensyn ved avstivningen, og leverandøren skal kontaktes for å få detaljert informasjon. Dette er ikke utført, heter det i granskingsrapporten.

Videre peker rapporten på at entreprenøren ikke kan dokumentere at det er utført lastberegning som viser hvilke laster som blir påført H33-dragerne, og at kontrollberegningen i ettertid har vist at lastene var større enn tillatt på seks av de åtte dragerne.

– Vi tar rapporten til etterretning og ser at det har vært mindre horisontal avstivning enn det burde vært. Når vi ser på beregninger som er gjort, ser vi at det er større horisontale krefter enn det som er tatt høyde for, sier daglig leder Trond Jaabæk i Alliansebygg.

Han sier til Fædrelandsvennen at han og kollegene er veldig glade for at ingen liv gikk tapt i ulykken.

Støpearbeidene begynte klokka syv om morgenen 19. februar. Fire og en halv time seinere hørte arbeiderne et eller flere smell, og brureis, forskaling, armering og betong forsvant under fire av dem.

I granskingsrapporten kommer det fram at Alliansebygg AS ikke hadde erfaring med, eller utstyr til å bygge bruer med så langt frittbærende reis. De kjøpte derfor inn et brukt dragersystem, og det var første gang de brukte dette systemet.

Fanget ikke opp

Statens vegvesen kritiseres også i rapporten for å ikke ha fanget opp dette.

«Framlagt dokumentasjon av prosjektering av reis synes å være oppdelt, mangelfull og ufullstendig. Byggherren har ikke i tilstrekkelig grad klart å fange opp den uklarheten som forelå, og dermed ikke brukt muligheten til å stoppe arbeidene inntil det forelå et helhetlig og kvalitetssikret prosjekteringsgrunnlag», heter det i rapporten.

– I denne type prosjekt har byggherren en påserolle i forhold til at entreprenøren utfører nødvendig beregninger av reis. Dokumentasjon av kontroll av prosjektering skal forelegges byggherren før montering påbegynnes, sier Vegvesenets prosjektleder Steinar Jakobsen.

Han viser til at det i forkant av bygging av reisen var utfordrende å få denne dokumentasjon fra entreprenøren.

– Dette påpekte vi underveis, og sett i ettertid kunne vi kanskje vært enda mer påpasselig for å påse at alt var komplett. Hvor direkte vi skal gå inn og kontrollere også prosjektering av reis i kommende prosjekter, er et av læringspunktene fra denne hendelsen sier Jakobsen.

Totalkostnad for prosjektet er 30 millioner kroner. Alliansebygg arbeider nå med å ferdigstille brua.