Tretten bru over Gudbrandsdalslågen som kollapset i august 2022. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Tretten bru over Gudbrandsdalslågen som kollapset i august 2022. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Vegvesenet jobber fortsatt med løsninger etter trebrukollaps

Statens vegvesen arbeider for fullt med å få løst utfordringene knyttet til bruene som fortsatt er stengt etter kollapsen til Tretten bru.

Det samme gjelder bruene som har fått midlertidig fastsatt lastkvalifisering. Dette arbeidet har pågått siden det ble oppsummert for den enkelte bru etter spesialinspeksjoner og kontrollberegninger, skriver de i en pressemelding.

Alle bruene som er åpnet for trafikk står i dag oppført med tidsbegrenset bæreevneklassifisering. Fastsettelse av endelig bæreevneklassifisering av bruene forutsetter godkjenning i Vegdirektoratet.

– Det samarbeides i denne prosessen bredt med rådgivere, leverandører, NTNU og andre relevante fagmiljøer som har kompetanse innen brutypen fagverksbru i tre, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i divisjon Drift og vedlikehold i Statens vegvesen i meldingen.

I denne prosessen involveres også fylkeskommunene Innlandet og Viken, som også har bruer som er stengt eller som har fått nedskrevet lastkvalifisering etter at Tretten bru falt ned. Det er den enkelte veieier som har ansvar for tiltak og løsninger for sine bruer, understreker Statens Vegvesen.

Status for den enkelte bru som Statens vegvesen har drifts- og vedlikeholdsansvar for er som følger – det understrekes at dette er en foreløpig status:

  • E16 Tveit bru (Vang i Valdres), Rv. 22 Moumbekken bru (Fredrikstad), Skogsvegbrua Majorplassen (Kongsberg) og den private Skytebanen bru (Grane i Nordland fylke) er gjenåpnet for ordinær trafikk.
  • E16 Norsenga (Kongsvinger) har blitt gjenåpnet med redusert belastning, trafikk i ett sentrisk kjørefelt og automatisk lysregulering. En spesiell utfordring for denne er togtrafikken som går under brua.
  • Skogsvegbrua Fjell-Leet (Eidsvoll) har sannsynligvis permanent redusert bæreevne.
  • Skogsvegbrua Skubbersenga (Eidskog) må skiftes ut med en annen brutype. Arbeidet med prosjektering har startet.
  • Skogsvegbrua Statsrådvegen (Eidsvoll) må enten skiftes ut med en annen brutype, eller erstattes med omlegging av lokalveg og annen hovedvegkryssing i nærområdet. Arbeidet med prosjektering starter nå opp.
  • Skogsvegbruene Sletta og Blakkesrud (begge i Eidsvoll) vil enten bli forsterket, men mest sannsynlig vil de bli gjenåpnet med redusert bæreevne. Et annet alternativ som vurderes er å erstatte disse to bruene med omlegging av lokalveg og annen hovedvegkryssing i nærområdet. Arbeidet med prosjektering er startet opp.

Fylkesvegbruene på Flisa (Åsnes) og Evenstad (Stor-Elvdal) håndteres av Innlandet fylkeskommune og Sundbyvegen (Eidsvoll) og Bliksland (Indre Østfold) håndteres på samme måte av Viken fylkeskommune.