Illustrasjosnfoto: Knut Opeide

Vegvesenet inngikk storkontrakt med Veidekke

Mandag signerte Statens vegvesen en ny driftskontrakt for riks- og europaveier i Trøndelag med Veidekke. Dette er den største driftskontrakten for Statens vegvesens i ny organisasjon, målt i omsetning.

Veistrekningene som skal driftes strekker seg fra Dovrefjell i sør til Verdal i nord, og kontrakten har en verdi på cirka 502 millioner kroner, eksklusive merverdiavgift.

- Dette er en spennende kontrakt på mange måter. Det er den største kontrakten Drift og vedlikehold i Statens vegvesen har signert, og vi har store forventninger til at den skal bidra både til bedre fremkommelighet og tryggere veger året rundt, ettersom det gir oss muligheten til å prioritere ressursene bedre på eget veinett, og dermed være mer effektive, sier Ruth Myklebust, avdelingsdirektør for Drift og vedlikehold Midt i Statens vegvesen i en pressemelding.

Kontrakten innebærer brøyting, strøing og salting av veien vinterstid, kosting og annet renhold på sommerstid, fjellsikring, ettersyn av stikkrennene som sørger for at veier ikke blir oversvømt, i tillegg til ettersyn av viktige trafikksikkerhetsinnretninger som rekkverk og skilting.

- God drift er altså viktig for både fremkommelighet og sikkerhet på vegene, i tillegg til at det er med på å hindre forfall, og dermed forlenger levetiden på veiene, sier Myklebust.

- Når Statens vegvesen nå inngår en så stor driftskontrakt, med en entreprenør som skal stå for drift av en såpass lang vegstrekning, medfører det flere fordeler. I en situasjon med stor aktivitet i dette området, og koordinering med flere aktører, settes det store krav til samhandling for å unngå uheldige konsekvenser for trafikantene. Tidligere bestod tilsvarende område av fem kontrakter, som omfattet både fylkes- og riks- og europaveier, heter det i pressemeldingen.

- At vi nå erstatter flere mindre kontrakter med en stor kontrakt, betyr bedre fremkommelighet og forutsigbarhet både for private trafikanter og for yrkessjåfører og næringsliv. For eksempel kan det å ha færre og større kontrakter gjøre det lettere å reagere hurtig ved uforutsette hendelser – som for eksempel store snøfall i mai, slik vi nylig hadde, sier Myklebust.

- Spesielt dette med å unngå det vi kaller standardsprang mellom kontrakter, er viktig. Det vil si at kjøreforholdene blir like over lengre strekninger.