Trude Holter ved endepunktet i vest, Rossebu, en kilometer forbi Elgsjø. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen

Vegvesenet: Fire aktuelle veilinjer for E134 Saggrenda-Elgsjø

Tre daglinjer og ett tunnelalternativ er med i den videre planleggingen av neste E134-etappe fra Kongsberg mot Notodden.

På den 15 kilometer lange strekningen fra Kobbervollane vest for Saggrenda til Rossebu en drøy kilometer forbi for Elgsjø mot Notodden vurderes tre ulike daglinjer, hvorav ett er en foreløpig anbefalt firefelt.

- Tunnelalternativet med en 3,8 kilometer lang tunnel gjennom det høyestliggende området ved Jerpetjønn er beregnet å ha klart minst netto nytte. Alle de tre daglinjene har positiv netto nytte, melder vegvesen.no.

- Det går klart mot ett av alternativene med daglinje, forteller prosjektleder Trude Holter i Statens vegvesen til Vegvesenets nettsider.

På det seneste møtet i administrativ samarbeidsgruppe før 17. mai med Kongsberg og Notodden kommune, Viken og Vestfold og Telemark fylkeskommuner, fylkesmenn og konsulenter var det stor enighet om veilinjene som vurderes og veien videre.

Artikkelen fortsette under illustrasjonen

Ill. Multiconsult/Statens vegvesen

– Vi har nådd en slags første milepæl. Det er bred enighet om det vi har gjort så langt og veien videre. Dilemmaet vårt er at vi jobber intenst med å komme med i neste NTP-rullering uten å ha fått fastsatt et styringsmål for prosjektet av departementet, sier Holter.

Hun er likevel behersket optimist når foreløpig versjon av deltemarapportene for konsekvensutredningen av fire trasealternativ foreligger. Så snart styringsmålet fra Samferdselsdepartementet foreligger vil planprogrammet bli lagt ut på høring. Neste delmål er å få fastsatt planprogrammet, og forhåpentligvis kan dette skje i løpet av høsten.

–Jeg er glad for at det er bred enighet om å holde trykket oppe for å komme i posisjon til NTP selv om en formell avklaring ennå mangler, det omtalte styringsmålet fra departementet, sier Trude Holter.

De fire veilinjene som utredes tar alle utgangspunkt fra Kobbervollane ved Saggrenda i øst der E134 Damåsen-Saggrenda avsluttes. Veien gjennom Kongsberg åpner i juli 2020.

Krysser over E134 ved Jerpetjønn
Fra Saggrenda over Meheia går de foreslåtte veilinjene på sørsiden av dagens E134 (oppe i lia på motsatt side av vassdraget) fram til Jerpetjønn ved rasteplassen, som er veiens høyeste punkt. Her krysser de tre foreslåtte daglinjene over eksisterende E134 for så å fortsette på nordsiden av dagens E134 frem til et lite stykke forbi Elgsjø. Eneste unntak er tunnelforslaget som tar en litt annen vei.

Alle fire alternativ ender ved Rossebu om lag en kilometer vest for Elgsjø. Tunnelalternativet krysser ikke dagens E134 ved Jerpetjønn, men går i en mer rett linje videre mot Elgsjø før den også krysser over dagens E134 og ender opp ved Rossebu.

Mulig framdriftsplan
E134 Saggrenda-Elgsjø prosjektet har skissert følgende mulige framdrift dersom styringsmålet blir fastsatt på denne siden av sommeren 2020:

- August 2020: Skisse til planbeskrivelse og planbestemmelser til gjennomsyn hos Statens vegvesen og kommunene.

- September 2020: Fullstendig leveranse av Konsekvensutredning med sammenstilling (forutsatt at planprogram er fastsatt)

- Oktober/november 2020: Teknisk plan ferdig

- November/desember 2020: Reguleringsplan til kvalitetssikring hos SVV og kommunene

- Januar 2021: Komplett leveranse av reguleringsplan og konsekvensutredning inkludert ROS-analyse.

- I den foreløpige konsekvensutredningen er det relativt små forskjeller mellom de tre daglinjene som alle har positiv netto nytte, mens tunnelalternativet ikke har det, melder etaten.