- Vegbom fra regjeringen

Maskinentreprenørenes Forbund er skuffet over midlene som er stilt til rådighet til veibygging i neste års stasbudsjett.

- Med brask og bram har regjeringen med utgangspunkt i både valgkamp og regjeringserklæringen fra Soria Moria gått høyt på banen og signalisert et betydelig løft for samferdsel. Samferdselsministeren sa Denne regjeringen skal bli den første som oppfyller NTP! På bakgrunn av dette har Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) forventet at regjeringen fulgte opp sine vedtak i NTP med 1 milliard kroner mer til veg pr år, sier MEFs administrerende direktør Trond Johannesen. - Når det loves 1 milliard kroner til riks- og stamveginvesteringer og resultatet blir 125 millioner varsler dette nye år med store etterslep i veginvesteringene. Inkludert rassikring betyr dette allerede et etterslep på 825 millioner kroner, sier han videre. Tidligere statsråd Kjell Opseth ga samferdselsministeren ett råd under årets Transportbrukerkonferanse: Det du ikke får til første året får du ikke til de neste. - La oss håpe at samferdselsminister Navarsete gjør Opseths spådommer til skamme, sier Trond Johannesen. - Riksvegene forvitrer videre MEF mener 115 millioner kroner i økte bevilgninger til drift og vedlikehold av riksveger er et skritt i riktig retning, men ikke nok. Det er fortsatt et etterslep i forhold til handlingsprogrammet for perioden 2006-2009 i NTP, men etterslepet halveres sammenliknet med budsjettet fra Bondevik II-regjeringen. - Hvert år siden 1996 har bevilgningene til drift og vedlikehold av riksveger vært lavere enn det Statens vegvesen setter som behov for å opprettholde optimal standard på riksvegnettet. Det akkumulerte etterslepet var 11,3 milliarder kroner i 2003 og har økt ytterligere i 2004 og 2005 og vil nå fortsatt øke i 2006. Situasjonen er derfor dramatisk for riksvegene, som ikke blir godt nok vedlikeholdt og forvitrer, sier Trond Johannesen. Permitteringsreglene fører til oppsigelser Regjeringen Stoltenberg opprettholder forslaget fra Bondevik II-regjeringen om å øke arbeidsgivers lønnspliktperiode fra 5 til 10 dager. - MEF beklager dette. Bransjen ønsker faste ansettelser slik at viktig arbeidskraft og kompetanse blir i bedriftene, men frykter nå at det motsatte skjer. Anleggsbransjen har mange små bedrifter og vil oppleve betydelig flere oppsigelser. Dagpengeperioden blir redusert fra dagens midlertidige ordning på 42 uker til 34 uker. Dette er en bedring i forhold til forslaget fra Bondevik II-regjeringen der dagpengeperioden ble foreslått til 26 uker fra 1. januar 2006. En reduksjon i dagpengeperioden vil uansett medføre at ansatte blir sagt opp og at viktig kompetanse forsvinner fra bransjen. MEF beklager at reglene endres nå. Det ville være bedre å vente til Arbeids- og sosialdepartementet kommer tilbake til Stortinget med den varslede evalueringen av permitteringsregelverkets konsekvenser i forbindelse med Statsbudsjettet for 2007, sier Trond Johannesen.