Vanntåke kan redde liv

Forsøk utført ved SINTEF NBL as (Norges branntekniske laboratorium) viser at bruk av mobile, eller lett flyttbare, vanntåkeanlegg i omsorgsboliger kan redde liv ved en eventuell brann.

Vanntåkeanlegget kan holde en brann i sjakk inntil trenet evakueringshjelp kommer. Forsøkene viser også at et riktig dimensjonert vanntåkeanlegg kan ivareta personsikkerheten minst like godt som et tradisjonelt boligsprinkleranlegg, skriver DSB på sine nettsider. Forsøkene ved SINTEF NBL as er utført på oppdrag av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). - Fortsatt gjenstår noe utviklingsarbeid. For noen anlegg gjelder dette at automatisk varsling ut av boligen må være integrert i systemet. Dette er en nyskapning hvor resultatene av forsøkene er lovende og oppmuntrende, sier senioringeniør Trond Dilling. DSB har i flere år hatt fokus på tiltak for bedre brannsikkerheten i boliger for pleie- og omsorgsformål. Oppdraget til SINTEF NBL as ble gitt for å skaffe mer kunnskap om hvilken effekt mobile, eller lett flyttbare, vanntåkeanlegg har på brannsikkerheten for personer som bor og mottar pleie og omsorgstjenester i opprinnelig hjem, samt vurdere effekten i forhold til boligsprinkleranlegg. Ved en brann vil mange innenfor denne gruppen ha behov for hjelp til evakuering. Ikke alle klarer å evakuere boligen på egen hånd. Minutter kan være forskjellen på liv eller død. Utviklingen i antall dødsbranner er urovekkende og Dilling understreker behovet for forsterket innsats for å øke brannsikkerheten hos eldre. Halvparten av de som omkommer ved branner her i landet er over 60 år. Det er ikke unaturlig å se dette i sammenheng med at gjennomsnittlig levealder øker og den politiske målsettingen om at flest mulig skal bo i egen bolig og ikke i institusjon, sier Dilling. - På denne bakgrunn er de foreløpige resultatene av forsøkene ved SINTEF NBL as oppmuntrende. Systemer med vanntåke kan være livreddende. De kan holde en brann i sjakk inntil trenet hjelp kommer. Med små tilpasninger og nødvendig dokumentasjon, kan noen av systemene som er testet allerede tas i bruk. SINTEF NBL as har gjennomført en serie storskalaforsøk. I mangel av dimensjoneringsregler for vanntåkeanlegg i alminnelighet, har ytelsesegenskapene til de respektive vanntåkeanleggene som deltok i prosjektet, blitt vurdert opp imot et boligsprinkleranlegg. Totalt er det gjennomført 40 forsøk fordelt på et boligsprinkleranlegg og fem vanntåkeanlegg. Anleggene som ble testet er forskjellig designet når det gjelder behov for ekstern vannforsyning, utløsningsmetode og behov for ekstern energikilde. Enkelte av anleggene som er testet har et vannbehov som overgår eksisterende boligers normale kapasitet. Det er stor spredning i graden av kompleksitet for de ulike anleggene, og noen av anleggene må fortsatt beskrives som på utviklingsstadiet, heter det i sammendraget til rapporten SINTEF NBL as. Hele rapporten vil bli ferdigstilt om kort tid og legges ut på www.dsb.no