Tunnelboremaskinen skal kjøres fra Arna

Jernbaneverket har besluttet å drive nye Ulriken tunnel fra Arna. Det betyr at massene fra tunnelboremaskinen ikke havner i Store Lungegårdsvann i Bergen.

- Avgjørelsen er gjort ut fra en totalvurdering i samråd med vår entreprenør JV Skanska Strabag, sier prosjektleder Hans-Egil Larsen i Jernbaneverket.

Jernbaneverkets opprinnelige plan var å kjøre tunnelboremaskinen fra Arna, blant annet av plasshensyn. I Fløen er området ved tunnelinnslaget svært begrenset og tett bebygget. At man likevel utredet muligheten for å drive tunnelen fra Fløen skyldtes et tilbud fra Bergen kommune om å bruke massene til å dekke til forurensing i Store Lungegårdsvann. Fylkesmannen i Hordaland sa i april ja til søknaden om tildekking på visse vilkår.

- Når tunnelen nå likevel skal drives fra Arna, skyldes det i hovedsak høy risiko for arbeidsstans, sier prosjektleder Hans-Egil Larsen.

- Jernbaneverket synes det er synd at vi ikke får gjennomført dette miljøtiltaket for kommunen med masser fra nye Ulriken tunnel, men usikkerheten er såpass stor at vi ikke kan ta sjansen på dette. De direkte kostnadene ville også sannsynligvis blitt høyere ved å drive fra Fløensiden.

Manglende effekt av tildekkingen, midlertidig spredning av forurensingen når massene slippes ned i vannet og luktproblemer er eksempler på forhold som ville kunne føre til stans i arbeidene i følge tillatelsen fra Fylkesmannen.

Både Jernbaneverket og Bergen kommune har fått utført en rekke utredninger i forbindelse med søknaden om massedeponeringen, blant annet geotekniske undersøkelser og vurderinger av miljørisiko.

Disse utredningene vil kunne benyttes ved fremtidig behov og er derfor trolig ikke gjort forgjeves.

Når man nå skal drive tunnelen fra Arna, betyr dette også mindre risiko for uheldig påvirkning på eiendommer i det tettbygde Fløen. Dette fordi man nå kan kjøre tunnelboremaskinen helt frem i dagen. Det vil også bli bedre plass til å gjennomføre byggearbeidene med jernbanebroen inn mot det nye tunnelløpet.

Jernbaneverket er nå i full gang med å avklare hvor massene fra tunnelboremaskinen skal transporteres og ser nærmere på flere mulige løsninger. Det vil uansett gå ca. ett år fra bestilling av tunnelboremaskinen til den er på plass i fjellet og klar til å starte boringen.

I bestillingsperioden skal det sprenges 800 meter lang tunnel fra Arna med et større tverrsnitt der tog kan passere hverandre. Steinmassene fra denne sprengningen skal fraktes til et steinknuseverk på Gaupås i Arna.