Trues med tvangsmulkt for manglende branntilsyn

31 kommuner vil bli ilagt tvangsmulkt for manglende branntilsyn dersom de ikke bedrer sitt tilsyn med bygninger og brannfarlige områder innen 1. september, varsler Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Med bygninger og brannfarlige områder mener DSB bygninger og områder der mange liv kan gå tapt dersom det bryter ut brann. I Norge er det registrert over 30.000 slike særskilte brannobjekter, sier senioringeniør Tor Bergersen. Sykehjem, sykehus, forsamlingslokaler og store industribedrifter er blant bygningene som står på DSBs liste over slike særskilte brannobjekter. Eierne av slike bygninger skal blant annet kunne dokumentere rutiner for egenkontroll eller eventuell ekstern kontroll med tekniske sikringsanlegg samt opplæring av personell og brannøvelser, ifølge Bergersen Tilsyn er det viktigste forebyggende tiltaket myndighetene har for å påse at eiere og brukere av for eksempel sykehjem, sykehus, forsamlingslokaler og store industribedrifter følger opp brannsikkerheten i tråd med lovgivningens krav. Hensikten med tilsynet er å forebygge tap av liv, helse og store verdier som følge av brann, sier senioringeniør Tor Bergersen i DSB.