Arkivfoto: Tor Richardsen NTB scanpix

- Trinnvis utvikling av Alnabruterminalen best for godstransporten

En trinnvis modernisering og utvikling av Alnabruterminalen i Oslo anbefales som det beste alternativet for å håndtere godstrafikken i Oslofjordområdet i fremtiden.

Det skriver Jernbanedirektoratet på sine nettsider.

En felles konseptvalgutredning for fremtidens godstransport i Oslofjordområdet viser at det er kapasitetsutfordringer for godstransporten på jernbane og at disse utfordringene best kan løses ved en trinnvis videreutvikling av Alnabruterminalen.

– Dette er i tråd Jernbanedirektoratets tidligere utredning, sier Terje Vegem til jernbanedirektoratet.no. Han har deltatt i utredningsarbeidet. KVUen er laget av Jernbanedirektoratet, Kystverket og Statens vegvesen i fellesskap og har sett på hele terminalstrukturen i Oslofjordområdet. Den viser at det er for godstrafikken på jernbane at det er kapasitetsutfordringer.

– Alnabruterminalen kan gjennom en slik trinnvis utvikling blir mer effektiv og klar for å håndtere større godsvolumer, sier Vegem.

I tillegg peker Konseptvalgutredningen på Hauerseter ved Gardermoen som det mest aktuelle stedet for en eventuell framtidig avlastningsterminal.

– Her har vi gjort avtaler slik at Bane NOR er i gang med planarbeid for å være forberedt for en videre avklaring og mulig detaljplanfase, sier Vegem. Hauerseter er også aktuell som tømmerterminal.

Det er viktig for konkurransekraften til gods på jernbane at det kan kjøres lengre tog. Godsstrategien for jernbanen legger opp til å øke gjennomsnittlig toglengde fra om lag 480 til om lag 640 meter på de fleste strekningene. Terminalene må derfor også tilpasses for lengre tog. I tillegg krever EU en tilrettelegging for toglengder på 750 meter i EUs kjernenettetverk som inkluderer Alnabru. Derfor må Alnabru kunne håndtere 750 meter lange tog på noen av sporene.

Les utredningen her