Tonsenhagen skole

Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond Joelson

Barneskolen i Oslo har vært bygget på i flere omganger. Denne gangen var målet å utvide fra to- til treparallell, men også å knytte sammen og effektivisere kommunikasjonen mellom ny og eksisterende bygningsmasse.


Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Rehabilitering og nybygg barneskole 1-7

Bruttoareal: 2.050 kvm

Byggherre:
Undervisningsbygg Oslo KF

Hovedentreprenør: Asker Entreprenør

Kontraktsum eks mva:
44 millioner kroner

Arkitekt: Arch Uno Arkitektur og Prosjektadministrasjon

LARK: Østengen & Bergo

Byggeledelse: OPAK

Rådgivere: RIB, RIBR, RIV og RIE: Norconsult l Akustikk: Sweco Norge

Underentreprenører/leverandører: Grunnarbeider: Ole Martin Almeli l Maler: A. R. Malerteam l Brann-
sikring: Brann- og Sikkerhetsforum l Stillas: Brenden & Co Stillasutleie l Gulvstøp: Gauksås Gulvstøp l Elektro: Alliero Elektro l Systemhimling: Rovik Montasje l Lekeapparater: CH Prosjekt l Idrettsutstyr: Killingmo & Tønsberg l Stål: Åkrene Mek. Verksted l Festemidler: Motek l Murarbeider: Murmester Rolf Holm l Lett-tak: Lett-Tak Systemer l Lås og beslag: Møller Undall l Vinduer: Norges-
vinduet Bjørlo l Taktekking: Nortekk l Porter: Port og Gittersystemer l Gulvbelegg: Ragnar Andersson l Rør: Rørteft l Dører: Sentrum Bygg l Betong: Skedsmo Betong l Stål-
konstruksjoner: Åkrene Mek. Verksted l Riving og kjerneboringer: Altiprosjekt l Termofotografering: E-G Service l Forskalingsutstyr: Maxbo Teknikk l Automatikk: Hoist l Blåseisolasjon: Isolasjonsteknikk l Solskjerming: NerliGruppen Blendex l Blikkenslager: Nittedal Blikkenslager l Eikepanel: Woodify l Vindusfuging: S & S Fug l Hulldekker: Spenncon l Ventilasjon: Solheim og Larsen Klima l Innv. alu.felter og glassfasade: UPPE l Parkett: Tremiljø Prosjekt l Terrasso-
gulv og -reparasjon: Amuflis l Garde-
robeinnredning: Harald Krogsæter l Byggrenhold: Optima Renhold l Merking: Reklame Consult l Opp-
måling: Solli og Hoff Oppmåling l Heis: Reber Schindler Heis l Gulv-
sparkling: Gulvsparkling / Gulvmenn l Avfallshåndtering: Gårdpass

De eldste delene av Tonsen-
hagen skole ble bygget i 1963, med to påfølgende påbygginger på midten av
80- og 90-tallet. Elevmassen i denne delen av Bjerke bydel sprengte på, og etter ut-
videlsen på ca. 2.050 kvm, er skolen nå dimensjonert for inntil 630 elever.

– I en tidligfase var det planer om å etablere et separat bygg. Men å skulle utvide småskolen, storskolen og Aktivitetsskolen i ett felles bygg, ble lagt til side. Løsningen ble i stedet å bygge på de fire bygningene for å utvide de områdene der behovet var størst, forteller Knut Nesje i Arch Uno. Arkitektkontoret har også hatt prosjekteringsgruppe-ledelse, mens OPAK har vært ansvarlige for byggeledelsen. Nesje påpeker at Tonsen-
hagen skole har vært en krevende byggesak, ikke minst med tanke på en byggeaktivitet spredd fire forskjellige steder og med en intern flytting underveis av elever og ansatte.

Det er nå etablert flere klasserom, møterom og arealer for lærerarbeids-plasser. Med tre klasserekker i hvert trinn var det påkrevet med en gymsal til.

– Den la vi i nord ved siden av Aktivitetsskolen, som ikke fikk vesentlig større arealer til disposisjon. Til gjengjeld er det lagt opp til en sambruk, slik at de minste nå kan boltre seg i gymsalen ved siden av, sier Nesje.

Universell utforming
Plasseringen av biblioteket var tidligere uhensiktsmessig og lite sentral. Der det tidlige var et uværsskur ut mot skolegården for de minste elevene, er det nå bygget et nytt volum for det nå fremtredende og synlige biblioteket. Hele skolen tilfredsstiller kravene til universell utforming, etter at det er satt inn heis i det eldste bygget. Her er det også lagt inn en glasskorridor i andre etasje for trappefri atkomst til bygningsvolumene som har flere halvplan.

– Tonsenhagen skole gjennomgikk for noen år siden en modernisering av ventilasjonssystemene i de aller eldste bygningene. Med i oppdraget nå var også en oppgradering av bygningsmassen fra 90-tallet. Prosjektet ble sendt ut som en totalentreprise i mars 2012, sier Undervisningsbygg Oslo KFs prosjektleder Knut Vidar Gule. – Den gang uten at vi fikk inn anbud, så vi gjorde forespørselen om og sendte den ut som en hovedentreprise i mars 2013, med tekniske sideentrepriser for rør-, elektro- og ventilasjonsarbeidene.

Prosjektkostnaden er på ca. 115 millioner kroner, mens kontrakt-summen av hovedentreprisen var på 44 millioner kroner gikk til Asker Entreprenør som hadde fysisk oppstart i mai 2013. Grunnarbeidene omfattet store masseutskiftninger og etablering av kabler og vann- og avløpsrør, og et fordrøyningsbasseng som ble trukket inn på tomta fra sin prosjekterte posisjon ute i en rundkjøring.

I full drift
Skolen levde ikke i eksil i byggeperioden, bortsett fra at enkelte klasser hadde tilhold i paviljongen ved siden av. Asker Entrepre-
nørs kontrakt omfattet store rehabiliteringsarbeider og generelle oppgraderinger for alle byggene, i tillegg til nybygg og ombygninger hele fire forskjellige steder på skolen. Derfor var brukerprosessene før prosjekteringen satte i gang i for fullt svært viktige, likeså de faste møtene med skolen hver 14. dag for plan-
legging av driften for neste periode.

– Tilførselsveiene var en utfordring; ikke minst at den eneste innkjøringen ligger ved en snuplass for bussene som kom og gikk. Vi måtte derfor styre varetransport og vareleveringer etter beste evne, sier Asker Entreprenørs prosjektsjef Nils Erik Hansen. Klare skiller mellom bygging og elever ble opprettet etter hvert som aktiviteten skred frem.

– Her, som i alle skoleprosjekter, er god planlegging viktig. Ved å få arbeidsgrunnlaget raskt på plass kan en planlegge med ressurser og materialer inn på riktig tid og sted, påpeker Hansen. Asker Entreprenør ferdigstilte tidligere i år Ekeberg skole, og holder nå samtidig på med Haugen skole – begge for Under-visningsbygg Oslo KF.

En kabal skulle opp
– Gymsalen var den mest ressurskrevende, derfor begynte vi der først. Det var satt opp en rekke tidsrekkefølger, slik at elevene kunne flyttes frem og tilbake etter hvert som vi påbegynte, ferdigstilte og overleverte deler av prosjektet. De første arealene ble overlevert i mars i år. Noe av arbeidet ble utført i skolens ferieavvikling. Men det meste måtte foregå mens skolen hadde full drift, og de har i hele perioden vært veldig tålmodige med oss, bekrefter prosjektleder i Asker entreprenør, Leif Eidsgaard.

Rehabilitering av gammel bygningsmasse er synonymt med nye og andre forutsetninger enn først antatt. Den største endringen, som kunne fått store tidsfølger, omfattet sideentreprisen på rørfag.

– Den daværende rørleggeren gikk konkurs. Det måtte gjøres vesentlige omstruktureringer, ikke minst med tanke på doku-
mentasjon og sluttkontroller på det som allerede var utført. Men Rørteft AS snudde seg rundt og overtok da det kun var et par måneder til endelig overtakelse, sier Hansen.

Atskilt elever og biler
Det nye volumet med gymsalen i nord har rammet inn skolens uteområder enda bedre enn tidligere, og bidrar til å skjerme trinn 1 til 4 ytterligere mot vest. I prosjektet er også de ansattes parkering flyttet fra elevenes skolegård, til en langt tryggere tilværelse på utsiden av et nyetablert gjerde. Også utearealene er fullstendig restaurert. Gamle furutrær er beholdt og inngangs-partier og gangveier er nå universelt utformet.

– Selv om det er nye og moderne bygg og tilbygg, ville vi at materialvalget skulle bidra til å la det gli inn i den eksisterende bygningsmassen. Noen synes ny bygningsmasse skal skille seg distinkt ut i fra den eldste, men vi ønsket heller å komplettere ved for eksempel å bruke samme type tegl, avslutter Nesje.