Tomtefestere vant frem i Høyesterett

Høyesterett har gitt 17 tomtefestere fra Re i Vestfold medhold i saken mot Opplysningsvesenets fond.

Saken har vært til rettslig behandling siden 2011 og innom Høyesterett ved to anledninger. Nå foreligger en endelig avgjørelse.

– Vi tar dommen til etterretning, men registrerer at den er avsagt med dissens. Flertallet på tre gir motparten medhold, mens mindretallet på to i hovedsak følger vår argumentasjon, sier advokat Erik Gjævenes som representerer Opplysningsvesenets fond.

Fondet ble opprettet i 1821 og forvalter eiendom og verdipapirer som historisk har vært knyttet til Den norske kirke.

– Fornuftig pris

Advokat Torstein Burkeland som representerer tomtefesterne, sier disse nå vil kunne kjøpe tomtene sine til en «svært fornuftig pris.»

– Kravet fra Opplysningsvesenets fond som ble vurdert av Høyesterett, innebar at enkelte av tomtefesterne måtte betale over dobbel markedsverdi for tomtene sine. Dette førte imidlertid ikke fram. I stedet ble lagmannsrettens avgjørelse stående. Den innebærer at tomtefesterne kun betaler for tomten sin og ikke andeler av fellesarealer, friområder og lignende i byggefeltet, sier han.

– Saken er prinsipielt viktig for tomtefestere som er såkalte fremfestere. Det vil si at de leier sin tomt av en avtalepart som selv leier arealene, tilføyer Burkeland

Tomtefesterne fikk også dekket brorparten av sakskostnader for lagmannsretten samt fulle sakskostnader for Høyesterett.

To modeller

Opplysningsvesenets fond eier områder i Re kommune i Vestfold, som kommunen leier. Bakgrunnen for saken er at kommunen har etablert fem boligfelt med fellesarealer som veier og friområder, og fremfestet boligtomter.

En rekke festere har ønsket å kjøpe tomtene. Spørsmålet som har vært til rettslig vurdering dreier seg om innløsningssummen skal beregnes ut fra en «bruttometode» eller en «nettometode».

Bruttometoden innebærer at innløsningssummen beregnes på grunnlag av det innløste tomteareal, mens nettometoden innebærer at innløsningssummen beregnes på grunnlag av tomtearealet med tillegg av en forholdsmessig andel av tilliggende fellesareal.

Høyesteretts flertall kom til at bruttometoden skal legges til grunn og forkastet anken. Et mindretall på to dommere mente at nettometoden skulle legges til grunn.