To jobber ute på anbud i Trondheim og Stjørdal

To kontrakter for prosjektet E6 Trondheim - Stjørdal ligger nå ute i DOFFIN.

Begge jobbene vil ha stor innvirkning på trafikkflyten forbi anleggsområdene, derfor vil byggherre Statens vegvesen ha samhandlingsmøter med de valgte entreprenørene i god tid før spaden stikkes i jorda. Her vil målet være å optimalisere trafikkavviklingen i anleggsperioden og hvordan best ta vare på de myke trafikantene.

Dagsone E14 + Ringveg nord parsell A i Stjørdal (S-E-6)
Jobben innebærer:

Vegbygging inkl. gang- og sykkelveger, rundkjøringer, ny jernbanebru over E14 (inkl. sporomlegginger og midlertidig bru), gang- og sykkelbru over E14, ny jernbanebru Ringveg nord og driftsvegkulvert Avinor over eksisterende E6 sør for taksebane. I tillegg blir det en del omlegging av kabler, vann- og avløp.

Tilbudsfrist: 28. mars 2011, med tilbudsåpning på prosjektkontoret i Tuftenvegen på Stjørdal.

Anleggsstart blir til våren.

De store utfordringene her blir blant annet omleggingen av jernbanen over på midlertidig bru over E14, og å unngå for store forstyrrelser av trafikken. E14 ned i Halsøenkrysset har til tider stor trafikk, så her gjelder det å unngå å stenge veien for lenge om gangen, og finne gode omkjøringsmuligheter. Trafikksikkerheten for myke trafikanter er også i fokus.

Forberedende arbeider Gildheim – Grillstad i Trondheim (T-Ø-E-7)
Jobben innebærer:

Omlegging av kabler, vann- og avløp, ny rundkjøring v/Travbaneveien/Tungaveien, noe lokalvegsystem og gang- og sykkelveger, og midlertidig tilkobling mellom ny rundkjøring, Innherredsvegen og Ladeforbindelsen.

Tilbudsfrist: 11. april 2011, med tilbudsåpning på prosjektkontoret i Strandvegen 40 i Trondheim.

Anleggsstart blir til våren.

Dette er forberedende arbeider som må gjøres før hovedarbeidene starter på denne strekningen øst i Trondheim. Kontrakten om hovedarbeidene legges ut på anbud i vår/sommer, og dette blir en totalentreprise. Strekningen er nettopp ferdig omregulert.