Befaring av Kolostuen massedeponi ved E6. Foto Nye Veier

Ti på anbudsbefaring med Nye Veier

Representanter fra Hæhre Entreprenør AS, Roadbridge Aibel joint venture, NCC Norge AS og AF Gruppen Norge AS var i dag på anbudsbefaring på Hamar.

Totalt ti personer fra de prekvalifiserte entreprenørene deltok.

Befaringen ble ledet av Kåre Nordsjø, utbyggingssjef for Kolomoen – Arnkvern.

Delstrekningen Kolomoen – Arnkvern skal ferdigstilles i 2020. Strekningen er 19 km og inkluderer blant annet bygging gjennom Åkersvika naturreservat. Strekningen går gjennom kommunene Stange og Hamar i Hedmark fylke. Veien skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense på 110 km/t. Utbyggingssjef Nordsjø informerte i tillegg om at totalentreprisen også omfatter bygging av 4,3 km riks- og fylkesvei, 2,1 km kommunal vei og 3,1 km med gang- og sykkelveg.

Åkersvika naturreservat peker seg ut som en spesiell utfordring. Nye E6 skal bygges gjennom et svært viktig raste- og hekkeområde for våtmarksfugl og området er nøkkelhabitat for fisk. Av Mjøsas 20 fiskearter er 16 registrert i Åkersvika.

– Det er svært viktig for oss i Nye Veier å være tydelige på at dette er et sårbart område med høy verneverdi, sa utbyggingssjef Kåre Nordsjø under befaringen. Vi stiller derfor mange krav til entreprenørene for hvordan oppdraget gjennom Åkersvika skal løses.

Under byggingen stiller Nye Veier blant annet krav til at det kun skal arbeides ved lav vannstand og at det ikke skal være anleggsvirksomhet i reservatet i april og mai.

– Åkersvika skiller seg ut fra andre veiprosjekt ved at vi stiller svært høye krav til miljøkompetanse, god planlegging, aktiv oppfølging og gode rutiner for dokumentasjon og oppfølging, forklarte Nordsjø.

Befaringen inkluderte også temaer som HMS, smart gjenbruk av eksisterende vei, begrense inngrep i landbruksjord og god trafikkavvikling i anleggsperioden.

Entreprenørene får konkurransegrunnlaget 5. desember 2016. Endelig tilbud skal leveres Nye Veier innen 10. mars 2017. Nye Veier planlegger å signere kontrakt med valgt entreprenør innen utgangen av juni 2017.