- Tenk klimatilpassing av toppdekker

Lintho Steinmiljø mener årets sommermåneder understreker viktigheten av å tenke klimatilpasning av toppdekker.

I sommer var det så varmt at for eksempel asfalten på Oslo Lufthavn måtte kjøles ned med vann annen hver time. Etter en rekordvarm sommer kom en regntung august, hvor flere steder fikk problemer med flom på grunn av store nedbørsmengder.

Daglig leder Stina Lintho Lippestad i Lintho Steinmiljø forteller at norsk belegningssteinsbransje har produkter og konsepter som i stor grad kan bidra til å redusere konsekvensene av både uvanlig varme og styrtregn.

- Permeable (gjennomtrengelige) dekker av belegningsstein , er dekker som er konstruert for å slippe vannet gjennom toppdekket og massene under, til et fordrøyningsanlegg eller til grunnen. Slike dekker kan inngå i et større system for håndtering av overvann, eller de løser behovet for fordrøyning og magasinering alene, sier hun.

Permeable dekker av belegningsstein har en stor infiltrasjonskapasitet, opp mot 1500 liter pr hektar pr. sekund som nylagte. Erfaringer gjort i andre europeiske land viser at dekket har en kapasitet på 200 liter pr. hektar pr. sekund selv etter 20 års bruk.

I Norge er det de siste par årene lagt slike permeable dekker ved parkeringsplasser, ved oljerelatert industri, ved Brakar Bussdepot og ved Utleiesenteret i Drammen, til sammen mer enn 45.000 m2.

Norsk Belegningsstein har utviklet nye dimensjoneringsveiledere for begge de omtalte konseptene, og disse kan lastes ned på www.byggutengrenser.no .

– Asfaltlandet” Norge, ligger fremdeles langt bak våre naboland i bruk av maskinlagte belegningssteinsdekker, men de siste årene har vi sett en tydelig endring. Fra 2012 til 2014 ligger vi an til ca. 25 prosent vekst målt i areal, og det er ingen tegn til at denne utviklingen skal bremse. Desto flere som kjenner til de tekniske egenskapene som ligger i et godt utført industridekke av belegningsstein, jo større vil veksten bli, tror Lippestad.

– I Lintho Steinmiljø AS har vi arbeidet målrettet for å fremme slik utvikling i Norge, og vi er godt rustet til å møte fremtiden, avslutter han.