Teglverket skole

Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond Joelson- Kvaliteten på Teglverket skole er blitt veldig bra og vi er svært godt fornøyd med resultatet, sier prosjektleder Martine Linnestad i Undervisningsbygg til entreprenør MT Højgaards prosjektleder Anders Feldbæk Kristensen.Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond Joelson
Picasa

Med nye Teglverket skole har Undervisnings-
bygg, Oslo kommune og MT Højgaard fullført et flott skoleprosjekt med god miljøprofil.

Fakta

Sted: Oslo
Prosjekttype: Skolebygg
Kontraktssum eks mva:
296 millioner kroner
Bruttoareal: 12.500 kvm
Byggherre:
Undervisningsbygg Oslo KF
Totalentreprenør:
MT Højgaard Norge
Byggherre rådgiver: T-2 Asker
Arkitekt: L2 Arkitekter
Totalrådgiver og LARK: Rambøll
Underentreprenører/leverandører: Landmåler: Geomatikk l Grunnentreprenør: OMA l Spunt og peling: Seierstad l Betong: Stenseth & RS l Prefab: Contiga l Prosjektering prefab: Pentacon l Brannisolatør: Brann & Sikkerhetsforum l Heis: Heisplan l Ventilasjon: Haaland klima l Sprinkler: SP Sprinkler l Rør: Dtek l Murer: Fjeldheim & Knudsen l Glass/aluminium: Hubro l Treelementer: Taasinge l Tak: Hesselberg Tak l Gulv, belegg og avretting: Brødrene Olsen l Innvendige dører: SSC Joinex l Ståldører: Norfo l Blikkenslager: Morten Breen l Innfelte glassfelter og spiler: Bosvik l Porter: Scanmark l Maler: Bygg & Mal l Storkjøkken: Myhrvold l Takheis: HumanCare l Fast inventar: Rolighed Humania l Sportsgulv: Gulv og Tak teknikk l Sportsutstyr og lydvegger: Killingmo og Tønsberg l Branngardiner: Olar Industries l Lås og beslag: Lås og sikring l Vnduer: Krone vinduer l Metallarbeider: Plan trapper l Himling: Modulvegger l Anleggsgartner: Steen og Lund l Montasjearbeider (treelementer mv): A.T.L. Montage

Storsatsningen på skole i hovedstaden fortsetter, og bare i 2015 investerer Oslo kommune 2,7 milliarder kroner i nye skolebygg. I år innvier kommunen flere nye skoler, og en av dem er Teglverket skole på Hasle.
Skolen er bygget i passivhusstandard på den gamle teglverkstomta til Hovin Teglverk like ved Hasle t-banestasjon, øst i Oslo. Bakgrunnen for byggingen er behov for flere elevplasser i bydelen.

Befolkningsvekst

– Hasle, Ensjø og Løren har de siste årene hatt økt boligbygging og betydelig befolkningsvekst, derfor var det helt nødvendig å bygge en ny skole i dette området, sier prosjektleder Martine Linnestad i Undervisnings-
bygg. Skolen er bygget for 1-10 trinn og har plass til 800 elever og 130 ansatte.
Bygget huser også aktivitetsskole, flerbrukshall og en byomfattende spesialavdeling med 20 plasser, for elever med spesielle behov. Teglverket skole vil ha elever fra nærmiljøet og andre skoler som enten er under rehabilitering eller bygging.

Overlevert før tiden
Det er Undervisningsbygg som er byggherre, mens Utdanningsetaten er leietaker. MT Højgaard har vært totalentreprenør, mens L2 arkitekter har tegnet bygget. Første spadetak for prosjektet ble tatt sommeren 2013, og etter to år er hele anlegget ferdig og overlevert én måned før tiden.

Felles regulering
I tidligfase ble hele hele området regulert i et samarbeids-
prosjekt mellom flere etater i Oslo kommune. I regi av Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten er det opparbeidet et vannspeil/dam, og Hovinbekken er blitt gjenåpnet som et ledd i et større bekkeåpningsprosjekt i Oslo. Dette ligger like ved skolens område og utgjør et helt nytt grønt- og friområde. Her er det også etablert gang- og sykkelveier med broer og belysning. I løpet av året skal det bygges en barnehage på tomten, i regi av Omsorgsbygg.

Mye forurensning
Tomten har vært i Oslo kommunes eie i en årrekke, og har blant annet vært brukt til snødeponi. Frem til 1967 var det teglverksdrift her. Prosjektleder Anders Feldbæk Kristensen i MT Højgaard kan fortelle at området bar preg av dette da grunnarbeidene startet opp våren 2013.
– Vi fant tonnevis av rester etter teglproduksjonen som måtte fjernes. Det som skapte mest ekstraarbeider var en stor mengde diesel- og oljeforurensede masser i klasse 5, som vi måtte grave ut og kjøre bort – i alt 16.000 tonn. Det pågikk i fem måneder, og vi måtte derfor omrokere fremdriften, sier prosjektlederen.

Planløsninger
Bygningskroppen er gjort kompakt med så lite fotavtrykk som mulig for å ivareta kravet til passivhus og for å få mest mulig uteareal. Skolen har fire etasjer med en teknisk etasje på toppen i femte etasje. Flerbrukshallen har to etasjer i tillegg til teknisk rom på plan tre.

Bygg for læring har vært premissgiver for utforming av skoleanlegget. Kravet til bygningsmessig fleksibilitet og generalitet i hjemmeområdene er ivaretatt ved bruk av fleksible vegger og forberedelse for enkel flytting av interne vegger mellom undervisningsrommene. Alle hovedfunksjoner er plassert mot yttervegg for best mulig dagslysinnfall. Noen få grupperom har indirekte dagslys fra skolens atrium.

Skoledelen er organisert slik at 1. klasse, Aktivitetsskolen, spesialavdeling, musikk og allrom ligger på plan 1. Plan 2 inneholder administrasjon, bibliotek, kantine, auditorium og øvrige spesialrom, mens plan 3 og 4 er utformet som rene undervisningsarealer. Sentralt i bygget er et stort atrium/allrom med trappeamfi og muligheter for scene.

Flerbrukshallen ligger på plan 1 og går over to etasjer. Hallen er dimensjonert for håndball, og den kan deles i tre separate gymsaler med akustisk dempede skillevegger. Tre sett garderober og lager ligger i direkte tilknytning til hallen.

Konstruksjon, tak og fasader
Det er brukt stål og hulldekker i strukturen. På fasaden er det brukt prefabrikerte kassetter, hvor vinduene til første, tredje og fjerde etasje ble forhåndsmontert i kassettene på fabrikken.
– Dette sparte oss for mye montasjetid og har resultert i gode tetthetsmålinger. På den måten fikk vi også lukket bygget raskere. I andre etasje måtte vi montere vinduene på byggeplassen, ettersom det er et gjennomgående vindusbånd i hele etasjen, sier Feldbæk Kristensen.
Fasaden er kledt med tegl, mens andre etasje er utformet i glass og aluminium. Utvendige trapper er i stål og glass. Taket er tekket med tolags takpapp, og på taket av skoledelen er det lagt sedumdekke.

Energi, varme og ventilasjon
Skolen er bygget som et energieffektivt passivhus, med fjernevarmeanlegg. Alle installasjoner som ventilasjonsaggregater, LED-lys, hvitevarer etc har lavt energiforbruk. I hele første etasje er det vannbåren gulvvarme, og i resten av bygget er det radiatorer.
– Det har vært krevende tekniske installasjoner, med store tekniske rom som er tilrettelagt for fremtidig bruk, sier MT Højgaards prosjektleder.

Suksess med BIM/VDC
På Teglverket skole har BIM/VDC vært et viktig suksesskriterium, påpeker Anders Feldbæk Kristensen.
– Utstrakt bruk av BIM/VDC i 4D på dette prosjektet har bidratt til færre feil og mangler. Vi har hatt våre egne folk til å undervise og bistå både rådgivere og underentreprenører, sier han.

Med 40 ansatte i Danmark og 40 i Vietnam har entreprenøren gjort store investeringer i utviklingen av BIM/VDC. Det brukes aktivt både i 5D og 6D i alle fremtidige prosjekter.

– BIM/VDC fremmer produktiviteten, sørger for færre feil og mangler og minsker risiko, sier prosjektlederen, også som roser Undervisningsbygg for å ha et høyt fokus på metoden.

Stort uteområde
Det er opparbeidet et attraktivt og stort uteområde på ca 11.000 kvadratmeter, som gir mange muligheter for lek og idrett for elevene og områdets beboere.

Uteanlegget er delt opp i tre soner: En for barnetrinnet, en for ungdomstrinnet og en for spesialelevene. I sonene er det plassert lekeapparater og aktiviteter tilpasset hvilken gruppe elevene tilhører. Trær og plantefelt underbygger soneinndelingen og gir skolens utearealer en grønn profil.

Miljømål
Teglverket skole har oppnådd bedre resultat enn beskrevet på passivhuskravet.

– Vi har en føring på at vi skal oppfylle intensjonen i FutureBuilt, selv om vi ikke er med der. Vi har høyt fokus på CO2, energi og miljøvennlige materialer, understreker Martine Linnestad.

Bygget er utført svært fleksibelt for å imøtekomme fremtidige behov. Eksempelvis kan størrelsen på undervisningsrommene endres ved hjelp av foldevegger og skjulte skjørter over himling.

HMS i høysetet
Både entreprenør og byggherre er svært tilfreds med HMS-arbeidet på prosjektet.

– Vi har hatt 260.000 arbeidstimer uten alvorlige ulykker. Med tanke på at totalt 1200 personer fra 14 ulike nasjonaliteter har jobbet på byggeplassen, er vi svært godt fornøyd med at vi kun har hatt én fraværsskade i byggeperioden, sier Anders Feldbæk Kristensen.
Han roser både byggherre, byggeledere og underentreprenører for samarbeidet på dette området.

– Vi har vært tøffe og konsekvente, men det har til gjengjeld gitt et godt resultat, sier han.

Som et ledd i HMS-arbeidet har byggherre og entreprenør samarbeidet med Oslo kemnerkontor for å hindre svart arbeid og sosial dumping. Kemnerkontoret har hver måned fått oversendt mannskapslister og firmaoversikt.

– Dette er ikke vanlig på våre prosjekter, men i samarbeid med Kemnerkontoret velger vi ut enkeltprosjekter som blir gått nærmere etter i sømmene. Det er ikke hyggelig når ting dukker opp, men likevel bra at det avdekkes og at vi får luket det bort tidlig, avslutter Martine Linnestad.

Teglverket skole åpnet til skolestart 17. august.