Syv dødsulykker i byggenæringen i 2017

Syv personer mistet livet i arbeidsulykker i den norske bygg- og anleggsnæringen i 2017.

Det skriver Arbeidstilsynet i en melding på sine nettsider tirsdag.

Arbeidstilsynet har registrert til sammen 27 arbeidsskadedødsfall i Norge i 2017.

Bygg- og anleggsnæringen er en av de mest risikoutsatte næringene i det norske landbaserte arbeidslivet, og har historisk sett hatt en betydelig andel av de årlige arbeidsskadedødsfallene, heter det i meldingen fra Arbeidstilsynet. Også i 2017 er bygg og anlegg den næringen som har flest arbeidsskadedødsfall. Det var syv arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg i 2017, mot åtte i 2016. Gjennomsnittet i næringen for perioden 2012-2017 er åtte dødsfall per år.

– På bransjenivå jobbes det godt og seriøst med å få ned ulykkestallet i bygg- og anlegg. Men fortsatt har svært mange av virksomhetene et stort forbedringspotensial. Å jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet er helt nødvendig for å redusere risikoen for arbeidsulykker og arbeidsskadedødsfall. Arbeidsgiver har ansvar for å risikovurdere arbeidet, sørge for nødvendige sikkerhetstiltak og gi god opplæring til arbeidstakerne, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

27 registrerte dødsfall i det landbaserte arbeidslivet utgjør, ifølge Arbeidstilsynet et historisk lavt nivå.

Se statistikken for de siste årene her.

– Kunne vært unngått

Til tross for en liten økning fra 25 arbeidsskadedødsfall i 2016 til 27 arbeidsskadedødsfall i 2017, er antallet godt under gjennomsnittet for de siste seks årene. I perioden 2012 til 2017 er det i gjennomsnitt 36 arbeidsskadedødsfall per år. I 2017 var det totalt 26 ulykker hvor arbeidstakere omkom. En av arbeidsulykkene resulterte i to omkomne.

– Jeg er glad for at antallet arbeidsskadedødsfall fortsatt ligger under gjennomsnittet de siste årene. Likevel er 27 arbeidsskadedødsfall 27 for mye. Derfor er det viktig at alle aktørene i arbeidslivet jobber enda mer og enda bedre med å forebygge ulykker, sier Vollheim i meldingen.

- De fleste ulykkene i arbeidslivet kunne vært unngått. Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver eneste dag, understreker hun.

Lavere antall utlendinger

Seks av de som omkom i 2017 var utenlandske arbeidstakere. Dette er det laveste registrerte antallet siden 2013. Andelen utenlandske arbeidstakere er på samme nivå i 2017 som gjennomsnittet for de siste seks årene.

I perioden 2013-2016 har Arbeidstilsynet, ifølge meldingen, registrert en økning i andelen utenlandske arbeidstakere blant de omkomne. I 2016 var denne andelen 40 prosent, hvilket vil si 10 av 25 dødsfall, mens i 2017 var 22 prosent av de omkomne utenlandske, heter det i meldingen. Den lavere andelen i 2017 skyldes at antall norske arbeidstakere som omkom økte noe sammenlignet med 2016, mens antallet utenlandske arbeidstakere som omkom gikk ned.

– Det er for tidlig å si om nedgangen i andelen utenlandske arbeidstakere blant de omkomne fra 2016 til 2017 er et tegn på at utviklingen har snudd. Det er små tall, og endringer fra ett år til et annet gir ikke grunnlag for å trekke konklusjoner. Da må vi se en trend over flere år. Det er likevel positivt å se at antallet utenlandske arbeidstakere som mister livet på jobb er betydelig lavere i 2017 sammenlignet med årene før, sier Vollheim.

Fem av de seks utenlandske arbeidstakerne som omkom i 2017 kom fra EU-land i Øst-Europa, mens én var svensk statsborger. Tre av de omkomne arbeidet i bygg- og anleggsnæringen, to i industri og én var ansatt i næringen forretningsmessig tjenesteyting.

Mange av de risikoutsatte næringene sysselsetter utenlandske arbeidstakere. Arbeidstilsynet vil i løpet av vinteren komme med en rapport som ser nærmere på risiko for utenlandske arbeidstakere i det norske landbaserte arbeidslivet.

Én kvinne omkom

Det ble registrert seks arbeidsskadedødsfall innen transport og lagring i 2017. Dette er to dødsfall flere enn i 2016. I alle de seks ulykkene var den omkomne arbeidstakeren fører av kjøretøy. Buss var involvert i to av ulykkene.

Innen industri ble det registrert fem arbeidsskadedødsfall i 2017. Dette innebærer en økning fra de to foregående årene. Det var ingen registrerte dødsfall i næringen i 2016 og to dødsfall i 2015. I én av ulykkene innen industri i 2017 var det to arbeidstakere som omkom.

Innen jordbruk, skogbruk og fiske ble det registrert tre arbeidsskadedødsfall i 2017. Dette er det laveste registrerte antallet i næringen for perioden 2012-2017, der det gjennomsnittlig har blitt registrert seks arbeidsskadedødsfall per år. To av dødsfallene inntraff i forbindelse med skogsarbeid og ett i forbindelse med anleggsarbeid.

Tre dødsfall ble registrert innen næringen forretningsmessig tjenesteyting i 2017, dette er samme antall som i 2016. To av disse ulykkene skjedde i forbindelse med reparasjon eller vedlikeholdsarbeid av kjøretøy. Én ulykke skjedde i forbindelse med jordbruk.

Én kvinne omkom på jobb i 2017. Dette er det samme som i 2016. Kvinnen omkom som følge av en voldshandling. Gjennomsnittlig har det i perioden 2012-2017 omkommet to kvinner per år.