Nils Brandt i Statens vegvesen (til venstre) og Snorre Lægran i Sweco

Sweco vant oppdrag på riksvei 23

Sweco skal utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen mellom Linnes og E18 på riksvei 23.

Det skriver Sweco i en pressemelding onsdag, etter at byggherre Statens vegvesen valgte dem i konkurransen om riksvei 23

Riksveien binder sammen E6 i Akershus med E18 i Buskerud, og avlaster Oslo for gjennomgangstrafikk. Veien er også, ifølge pressemeldingen fra Sweco, en viktig forbindelse mellom Drammen og flere tettsteder på Hurumlandet.

Den eksisterende strekningen mellom Linnes og E18 er ikke tilpasset dagens trafikkmengde, og store planer i området, som fjordby på Lierstranda og nytt regionssykehus, øker behovet for nye løsninger for trafikkavvikling ytterligere, skriver Sweco i meldingen.

– Det er gøy å vinne et så spennende oppdrag på det som er et svært viktig bindeledd i regionen. Langs traséen mellom Linnes og E18 plages lokalbefolkningen i dag av lokal- og gjennomgangstrafikk. Gjennom vårt arbeid skal vi ivareta deres interesser, samtidig som vi skal sikre god fremkommelighet og at trafikksikkerhets- og miljøhensyn ivaretas, sier Kimme Arnesen, leder for Swecos avdeling for samfunnsplanlegging.

I prosjektet vektlegges også fremkommelighet for kollektivtrafikk, gang- og sykkelveier, samt redusert kjøretid.

– For noen år siden utarbeidet vi reguleringsplan for riksvei 23 mellom Dagslett og Linnes, og det er spennende at vi nå får jobbe med forlengelsen av dette arbeidet. Med denne siste traséen fullføres endeling koblingen mellom riksvei 23 Oslofjordforbindelsen og E18, sier Snorre Lægran, divisjonsdirektør Infrastruktur i Sweco.

Swecos arbeid med riksvei 23 vil, ifølge pressemeldingen, vare i omtrent ett år. Byggestart for strekningen Linnes – E18 er satt til 2021.