Studentboliger Gosenmyrå

Teknisk sjef i Studentsamskipnaden i Stavanger, Øyvind Bethuelsen og administrerende direktør i Faber Bygg AS, Jan Arild Wathne forteller om et godt samarbeid.Administrerende direktør i Faber Bygg AS, Jan Arild Wathne.

I august 2019 tok daværende minister for forskning og høyere utdanning Iselin Nybø og Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø de første spadetakene på tomten til de nye studentboligene. Allerede nå er Faber Bygg og Studentsamskipnaden i Stavanger i ferd med å avslutte jobben.

Fakta

Sted: Stavanger

Prosjekttype: Nye hybelbygg.

Kostnadsramme: 144 millioner kroner

Areal: I underkant av 5.000 kvadratmeter

Tomt: Cirka fem mål

Byggherre: SIS Bolig

Totalentreprenør: Faber Bygg

Arkitekt: Arkitektkontoret Vest

Rådgivere: RIB: Vial l RIVA: Tekna Consult

Underentreprenører og leverandører: Fasade-, gulv- og takelementer: Pretre l Grunnarbeider: Byberg Maskin l Betong: TotalBetong l Elektro: Miljø Elektro l Rørlegger: Bryne Rør l Ventilasjon: Lie Ventilasjon l Blikkenslager: Lie Blikk l Baderomskabiner: Norac l Maler: Thorstein Lund l Vindu: NorDan l Taktekker: Protan Entreprenør l Heis: TKS Heis l Kjøkken og garderobe: HTH Stavanger

På godt under et år har de sørget for nye hybler til 160 studenter.

Forarbeidet tok like lang tid. Det er som regel slik at det haster å komme i gang, men en ting er planer og mål, en annen er søknadsrunder, saksbehandling og tillatelser. På dette prosjektet startet gravingen i det byggesøknaden var godkjent. Da var produksjonen av elementer og kabiner allerede kommet langt.

Mest mulig rasjonelt

Studentsamskipnaden i Stavanger har mål om til enhver tid å tilby studentboliger til 20 prosent av studentene ved Universitetet i Stavanger. Derfor bygges det jevnt og trutt.

På denne tidligere parkeringsplassen, få meter fra universitetet, var det opprinnelig planlagt med fire bygg. Etter førstegangsbehandling, og blant annet av hensyn til naboene, gikk de ned til tre.

– For å spare tid, penger og plass, og også med tanke på driften, var vi ute etter å bygge mest mulig rasjonelt. Derfor tenkte vi modulbygg, beskriver administrerende direktør i Faber Bygg, Jan Arild Wathne.

Utbyggeren kontaktet flere entreprenører, blant dem Faber Bygg.

– Samskipnaden presenterte oss for flere muligheter; å bygge tradisjonelt med betong og stål, i massivtre eller som modulelementer-form. Det var også et åpent alternativ hvor vi sto fritt. Bestillingen var 160 boenheter med tilhørende funksjoner. Så var det opp til oss som entreprenør å levere et godt forslag, forklarer Wathne.

Totalentreprenøren har god erfaring med bruk av prefabrikasjon.

– Her ville tidsrammen bli kritisk. Vi spurte PRETRE på Jæren, som vi har hatt et godt samarbeid med på mange prosjekt, om det kunne være mulig å levere elementene fort nok til at bygget ble klart til forsommeren, sier Wathne.

Forslaget Faber Bygg presenterte for Studentsamskipnaden var i sum så godt, at de fikk oppdraget.

Parallelle prosesser

Både byggherren og entreprenøren er opptatt av bærekraftige løsninger, økonomi og byggene også i driftsfasen.

– Da vi forsto at vi var enige med Samskipnaden om at vi skulle bygge, startet vi med å bestille kabiner og elementene. Samtidig var søknaden om igangsetting til behandling hos kommunen. Hovedutfordringen var å få på plass grunnmuren så fort som mulig. Derfor startet vi også arbeidet mot Totalbetong, som har hatt betongarbeidene, og graveentreprenør Byberg. Slik sikret vi at alle var klare til å starte det øyeblikket tillatelsen kom, beskriver Wathne.

Kommunen prioriterte saksbehandlingen, tillatelsen kom, ordføreren og ministeren satt spadene i jorden og derfra gikk det fort.

– Studentskipnaden er en proff byggherre. Det gjorde det enklere å gjennomføre planleggingen og oppstartarbeidet mens saksbehandlingen pågikk i kommunen, Wathne.

Gode egenskaper

De 160 hyblene er fordelt på tre bygg. To er rektangulære, det tredje vinklet. De er plassert slik at det dannes et asymmetrisk og skjermet, men samtidig lyst og åpent, tun. Mellom byggene er brede stier, både inn til tunet og til Universitetet. Alt ferdsel er basert på sykkel og gangtrafikk. Her er ingen biloppstillingsplasser, til gjengjeld blir det god sykkelparkering i kjeller.

Byggene er i hovedsak av tre, også etasjeskillerne. Vegger, tak og dekker er prefabrikkert, hver hybel har bad, alle levert som ferdige kabinetter. Tak og vegger har gipslag som brannhemning, og byggene er fullsprinklet.

I to av blokkene er badene universelt utformet. Der er boenhetene 19,9 kvadratmeter. I den tredje er hyblene 16,6 kvadratmeter. I hovedsak er de nesten identisk utformet. Prosjektet har ett felles oppholdsrom med kjøkkenkrok og felles vaskeri.

Energieffektive

Hyblene er arealeffektive. Foruten bad har hver boenhet en kjøkkenkrok og et sove/oppholdsrom. Energi fra geobrønner varmer opp forbruksvann og vann til gulvvarme i bad. Ut over dette er det ikke lagt opp til oppvarming.

– Bygget har energiklasse A. Innen energi er dette det strengeste bygget vi har prosjektert, og resultatene fra tetthetsprøvingen viser at det er tettere enn kravet, forklarer Wathne.

Han peker på at energibehovet er minimalt, hvis en bygger riktig.

– Det blir spennende å se hva som skjer når de setter på ventilasjonen. Det er relativt store vindusflater. Vi besøkte studentboligene på en av sommerens varmeste dager. Det føltes godt å stå i skyggen utenfor, sier Wathne.

Utradisjonell fremgangsmåte

Av gode grunner bør en være skeptisk når en bygger på adresser med myr i navnet. Her heter det Gosenmyrå. Men grunnforholdene var bedre enn fryktet. Der kjelleren ligger var det endatil fjellgrunn, som det måtte sprenges i. Men ustabilitet og fukt har ikke vært et problem.

Et fordrøyningsmagasin av betongrør, på 50 kubikkmeter, var opprinnelig prosjektert inn i tomten. Av hensyn til fremdriften, og knyttet til økonomi, foreslo Faber Bygg å flytte fordrøyningen til takene. Her var det avgjørende å komme i gang fort.

– Vi har benyttet Protans BlueProof. Det handlet å gjøre minst mulig i grunnen, for å spare tid og penger. Driftsmessig krever fordrøyning på taket mer overvåkenhet, men vi har gode erfaringer med dette, forteller Wathne.

Øyvind Bethuelsen, som selv har bygg-utdanning, beskriver løsningen.

– Takene er etablert som små vannspeil med sluker, tekket som vanlige tak. Slukene er som normale sluker, men med en innløpsordning som stikker opp. De har små hull nederst, og større hull oppover. Det er kontant avrenning til nettet, men innløpsordningen gjør at nedbøren tidsforsinkes, beskriver han og tegner det hele med fingrene, sier Bethuelsen.

Taket er dimensjonert som vanlig, for snølast, og tekkingen må en ha uansett. Noen ganger kombineres disse blå takene med sedum. Det er ikke gjort her.

Mens arbeidene foregikk i grunnen ble veggelementene og baderomskabiner produsert i fabrikken. Da fundamentene var klare, var det «bare» å få byggene på plass.

Takket være grundig planlegging og vel utført arbeid fungerte alt bra, og fremdriften gikk som planlagt. Helt frem til midten av mars.

– Da var vi på tynn is noen dager, sier Wathne.

Faber Bygg forholdt seg til anbefalingene fra FHI, henvendte seg til alle kundene sine og la opp et løp sammen med dem. Tiltakene har hatt god effekt. De hadde to tilfeller hvor det var mulig at ansatte hadde vært i nærheten av noen med korona. De ble satt rett i karantene, for sikkerhetsskyld. Ingen av Faber Byggs ansatte har vært syke, og Wathne berømmer alle for å ha oppført seg eksemplarisk.

Mens unntakstilstandene rådet, forhandlet de seg frem til to ekstra uker før overlevering, men de er faktisk ikke brukt.

– Hva er dere mest fornøyd med?

– At vi har lyktes på den korte tiden, at resultatet er så bra – og kanskje mest av alt, at vi har oppnådd dette innenfor bærekraftige rammer. Vi i Faber Bygg legger vekt på mest mulig kortreiste produkt, og har benyttet lokale entreprenører, leverandører og materialer på det meste, understreker Wathne.


Flere prosjekter