Slike betongelementer brukes for å installere en vanntett lining rett bak skjoldet til tunnelboremaskinen.

Støtte på lekkasjer i TBM-tunnelen

Follobaneprosjektet har den senere tiden opplevd lekkasjeutfordringer for de to TBM-ene som borer i retning mot Ski.

- Ja, det stemmer at vi har en del lekkasjer i tunnelene som drives av de to sydgående TBMene. Det var forventet at vi ville ha lekkasjer i dette området, og det har vært håndterbart, forteller prosjektleder for tunnel TBM, Anne Kathrine Kalager i Bane Nor. Hun sier at de er i rute på TBM-prosjektet - og at problempartiet snart skal være passert.

Byggeindustrien har mottatt informasjon som tyder på at lekkasjene har ført endringer i poretrykket i området hvor TBMene har boret, og flere målepunkter tyder også på dette. 

Målinger fra prosjektets poretrykkmålere. Klikk for større versjon.

- Vi har registrert poretrykksreduksjoner, spesielt for noen av målerne som står i berg og i overgangen mellom løsmasser og berg. Målingene kan tyde på at det er kommunikasjon mellom ulike sprekkesett. Den påviste droppen i poretrykkene er sammenfallende med perioden hvor den første TBMen gikk inn i denne sonen. Lekkasjene er nå betydelig mindre, sier Kalager.

Kontinuerlig måling
- Vi har en kontinuerlig overvåking av både lekkasjer og poretrykksutvikling. Både entreprenøren (Acciona Ghella Joint Venture), og vi vurderer fortløpende tiltak for å begrense poretrykksreduksjoner og varigheten av disse, legger hun til. Totalt skal det være etablert mer enn 140 målepunkt for overvåking av vannstand, grunnvannsnivå og poretrykk langs traseen.

Hun peker på at det ikke er satt spesifikke krav til lekkasje til tunnelen under driving, men traséen er delt opp i ulike sensitivitetsklasser.

- Dette området er definert som sensitivt grunnet løsmassetykkelsen over tunnelen og nærhet til Snipetjern. Vannstanden i Snipetjern overvåkes kontinuerlig og vi har ikke sett noen endringer av denne. Det har ikke vært behov for å sette krav til innlekkasje for den ferdige tunnelen i og med at vi installerer en vanntett lining rett bak skjoldet til maskinen, utdyper Kalager. Prosjektlederen sier at entreprenøren har knyttet til seg BASF som ekspertise for å hindre utvasking av materialet som er injisert mellom elementene og berget ved passering av områder hvor de har vannlekkasjer.

Flere svakhetssoner
Kalager sier at man må være forberedt på at det kan oppstå lekkasjer, og at de jobbes mye med å kartlegge dette. Den mest utfordrende delen av prosjektet med tanke på lekkasjer forventes å komme når man nærmer seg Ski.

- Tunnelen krysser flere svakhetssoner, og vi er gjennom flere slike soner allerede, sier hun. Kalager peker videre på at det gjøres forundersøkelser med geologer og teknisk avansert utstyr i forkant, og at entreprenør kan forinjisere om man kommer inn i problematiske områder. Dette skal ha blitt gjort i området man nå er inne i.

Lekkasjeutfordringer førte også til at den ene maskinen ble holdt igjen før juleferien, før den gikk inn i området hvor de forventet lekkasjer.

- Dette ble gjort fordi det ikke var planlagt noen drift på anlegget i juleferien, legger hun til. Kalager sier at det er så langt ikke påvist forsinkelse som en følge av at de driver gjennom sonen med lekkasjer.