- Stort potensial i betong- og muravfall

Bygge- og riveavfall representerer en av verdens største avfallsstrømmer. En fersk norsk doktoravhandling viser at avfallet kan bli en ressurs i stedet.

Bygge- og riveavfall av betong eller mur er en ressurs som kan brukes i stedet for naturlige råmaterialer som grus eller knust stein uten økt helse- og miljørisiko, viser doktoravhandlingen Leaching properties of recycled concrete aggregates. Doktorgradsarbeidet tar for seg bruk av bygge- og riveavfall til vegbygging, og det er sett spesielt på eventuelle miljøeffekter.

– Tidligere har man vært usikker på om mur- og betongavfall kunne forurense grunnvannet. Avhandlingen viser hvordan dette kan benyttes på en trygg måte, sier Christian J. Engelsen i pressemelding.

Engelsen, som til daglig jobber som seniorforsker ved SINTEF Byggforsk, forsvarte doktorgraden ved Universitetet i Oslo i mai.

Forskningen viser at avgivelsen av metaller fra svakt forurenset resirkulert grus og pukk følger et bestemt mønster som i stor grad er avhengig av aldringen til det resirkulerte materialet som benyttes. Mønsteret er gjenskapt ved hjelp av avanserte geokjemiske modeller.

Omfattende laboratoriemålinger i tillegg til flere års målinger og observasjoner i et fullskala feltforsøk støtter opp under konklusjonen. Gammel vegbetong har blitt nedknust, siktet og benyttet i oppbyggingen av en ny påkjøringsrampe til E6 syd for Oslo.

Forskningen er viktig i arbeidet med å dokumentere en miljømessig sikker bruk, og legger dermed til rette for økt gjenbruk av denne betydelige avfallsstrømmen.

– Avfallsmengden som leveres til deponi kan reduseres, samtidig som vi bruker mindre naturlige råmaterialer. En økt nedknusning av betongavfall fører dessuten til at CO2 opptas raskere enn av betongavfall i uknust tilstand, sier Engelsen.

Doktorgradsprosjektet ble støttet av Statens vegvesen, Norcem AS, Elkem as, Silicon Materials og BA Gjenvinning AS.