– Bygg og anleggsnæringen har ofte vært omtalt som en «klimaversting», men er også en avgjørende del av løsningen i det grønne skiftet, sier advokat Vjosa Maxhuni i Arntsen de Besche og Ungt Entrerpriseforum.

Stor interesse for bygg- og anleggsnæringens rolle i det grønne skiftet blant yngre entrepriseadvokater

Årets første utgave av Ungt Entrepriseforum samlet 200 deltakere for å drøfte bygg- og anleggsbransjens rolle i det grønne skiftet.

Det digitale arrangemente gikk i regi av advokatfirmaet Arntzen de Besche i februar og samlet både advokater og jurister, men også representanter fra bygg- og anleggsnæringen og en del studenter.

– Bygg og anleggsnæringen har ofte vært omtalt som en «klimaversting». Vi opplever likevel at næringen er kreativ og omstillingsdyktig, og at bærekraft står høyt på agendaen. Det er likevel en del utfordringer på veien, sier advokat Vjosa Maxhuni i Arntsen de Besche til Byggeindustrien.

Hun peker på at innovasjon, omstilling og samhandling er essensielt for at bransjen skal bli en reell bidragsyter til det grønne skiftet.

– Det er to hovedutfordringer for bygg- og anleggsnæringen, som for resten av samfunnet, og det er å få ned utslippene og redusere energibruken, sier hun.

I dag står byggebransjen for cirka 40 prosent av energiforbruket i Norge og 15 prosent av utslippene. Globalt står byggenæringen for mer enn en tredjedel av verdens klimagassutslipp og 40 prosent av verdens energiforbruk.

Til webinaret i Ungt Entrepriseforum hadde arrangøren fått med seg et sterkt panel for diskutere hvilke utfordringer man står overfor, hvilke tiltak som gjøres i dag og hvordan disse fungerer i praksis. Flere av aktørene la særlig vekt på viktigheten av teknologi for å nå klimamålene.

Fra byggenæringen deltok bærekraftsdirektør Randi Lekanger i Skanska, Statsbygg-sjef Harald Vaagaasar Nikolaisen og juridisk direktør Martin Holst-Olsen i NRC.

Øvrige deltakere var statssekretær Heidi Nakken i kommunal- og moderniseringsdepartementet, Mathias Juell Jonsen i Skift og Anders Nohre-Walldén i Grønn Byggallianse.

Et samstemt panel var enige om at det er det offentlige og de største aktørene som må gå foran for å sette standarden for mindre og yngre selskaper. Ett aktuelt tiltak kan være strengere krav og bedre samordning av offentlige regelverk.

Vjosa Maxhuni peker på at en utfordring med dagens regler er at de er uoversiktlige og spredt rundt om i forskjellige lover og forskrifter.

– Det er en rekke lover og forskrifter som inneholder miljøkrav av betydning for byggebransjen. Konsekvensen av dette er at det kan være vanskelig for aktørene å få oversikt over hvilke krav som gjelder for det enkelte byggeprosjektet og etterleve disse på en effektiv måte, sier hun.

I tillegg ble det i webinaret pekt på flere andre tiltak som kan bidra til å løse utfordringene: Klarere og mer funksjonelle miljøkrav i kontrakter, fokus på innovasjon innenfor mer klimavennlige løsninger, digitalisering og ny teknologi, grønne innkjøp og miljøkrav som konkurransevilkår, samt sirkulærøkonomi, herunder fokus på gjenbruk og miljøvennlig avfallshåndtering.

Ungt Entrepriseforum er en del av Entrepriseforeningen, og har som hovedformål å fremme interessen for og kjennskapet til norsk og internasjonal bygge-og entrepriserett hos yngre jurister, ingeniører og andre yrkesutøvere i bygg-og anleggsbransjen.

Arrangøren håper slike webinarer og arrangementer vil skape mer innsikt og engasjement for miljøvennlige løsnigner i bygg- og anleggsnæringen.

- Videre håper vi at aktørene vil fortsette å sette ambisiøse mål for egen bedrift, avslutter Maxhuni, som var ansvarlig for webinaret sammen kollegene Anders Bugge Simonsen, Ea Herstad Øverås, Erlend Indrebø Andås og Julie Almedal Hellevik.