Statoil søker om utslipp

Statoil ASA søker SFT om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra økt produksjon ved raffineriet på Mongstad.

Statoil ASA har i brev av 11.04.2005 søkt SFT om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra økt produksjon ved raffineriet på Mongstad. Det søkes om å utvide rammene for produksjon i raffineriet fra 8 500 000 tonn til 14.000.000 tonn raffineriprodukter per år. Det søkes også om tillatelse til å motta og å skipe ut inntil 60.000.000 tonn råolje fra råoljeterminalen på Mongstad, i forhold til 33.000.000 tonn i tidligere tillatelse fra 1993. De omsøkte rammer inkluderer endringer og tiltak som er gjennomført etter 1993. Statoil ASA søker også om tillatelse til å behandle produsert vann i eget renseanlegg. Dette vannet er blandet inn i råoljen som kommer til Mongstad, og utgjør ca 1 % av råoljen. Kapasitetsøkningene vil medføre økte utslipp til luft av bl.a. CO2, og VOC (oljedamp etc). Utslipp av CO2 fra raffinereier er kvotepliktig i henhold til Lov om kvoteplikt, og tillatelse til utslipp er gitt i vedtak av 10.03.2005. I den tidligere utslippstillatelsen ble det ikke satt begrensninger for utslipp av VOC men det søkes nå om tillatelse til årlige utslipp av 11.000 tonn fra raffineriet og 10.000 tonn fra terminalen. Fra 2007 vil utslippene av VOC fra terminalen bli redusert med opptil 80 % i henhold til tidligere vedtak fra SFT. Det søkes om årlige utslipp av 1250 tonn SO2 og 1500 tonn NOx. Dette er en reduksjon på henholdsvis 38 % og 30 % i forhold til tidligere tillatelse. Reduksjonene av SO2 kommer som følge av gjennomførte rensetiltak i raffineriet, og teknologi for rensing av NOx kan installeres i 2008. Kapasitetsøkningen vil også medføre 25 % økning i utslipp av oppvarmet kjølevann til Fensfjorden. De årlige utslippene av ammonium (NH4+) med prosessavløpsvannet vil øke fra ca. 55 tonn/år til ca. 135 tonn/år. Økningen skyldes mottak av produsert vann og rensetiltak på NOx. Utover dette er det bare mindre endringer i utslippene til vann. Den utvidede virksomheten skal ikke medføre mer støy.