Fra den sørlige delen av Bypakke Grenlands prosjekt fylkesveg 32 Gimlevegen-Augestadvegen. Foto: Dag Jenssen

Statens vegvesen tar ansvar i Lilleelv-prosjektet – overskridelser på 127 millioner

Overskridelsene i Lilleelv-prosjektet i Porsgrunn på 127 millioner kroner fører til at viktige prosjekter i Bypakke Grenland må utsettes til senere faser.

I en pressemelding understreker Statens vegvesen at det er de som har ansvaret for veiprosjektet, ikke politikerne i styringsgruppa.

«Statens vegvesen registrerer at politikerne i styringsgruppa blir gjort ansvarlig for overskridelsen. Det er ikke riktig. Politikerne har ikke ansvar for å gjennomføre det enkelte prosjekt. Det har Statens vegvesen ansvar for, slik vi har på alle vegprosjekter vi planlegger og bygger. Politikerne er derimot ansvarlig for hele porteføljen og måloppnåelsen av pakken, og må dermed håndtere et eventuelt mer- eller mindreforbruk. Bypakke Grenland har så langt vist til god måloppnåelse.

I Stortingsproposisjon 134 S (2014-2015) står det: «Bypakke Grenland fase 1 skal styres gjennom porteføljestyring, der mål- og resultatstyring er en viktig del. Som for andre bompengepakker er det forutsatt at omfanget av utbyggingen tilpasses den økonomiske rammen. Dersom kostnaden for noen av delprosjektene øker, vil andre delprosjekter ikke bli gjennomført. Dersom enkelte delprosjekter blir billigere enn forutsatt, blir det plass til flere delprosjekter eller innkrevingstiden kan reduseres.»

Videre skriver Vegvesenet:

«Stortinget besluttet porteføljestyring fordi alle prosjekter, spesielt i byområdene, innehar en risiko. Dette kan blant annet være grunnforhold, rør i grunnen og tilgang til arealer. Disse forholdene kan være dårligere eller bedre enn antatt. Uansett påvirker det sluttkostnadene. Når det gjelder påvirkning av vegprosjekter, legges svært mange av forutsetningene i tidlige planfaser.

I byggefasen ligger normalt den største risikoen i grunnarbeidene, slik som i Lilleelv-prosjektet. Det er derfor svært vanskelig for politikerne og styringsgruppa å påvirke vegprosjekter som er kommet langt i byggeprosessen etter at kontrakten med entreprenør er inngått.»

Læring for fremtiden Statens vegvesens første prioritering er nå å ferdigstille dette viktige prosjektet for Grenland.

- Vi vil på eget initiativ få en ekstern konsulent til å for å se om noe kunne vært gjort annerledes for å holde prosjektet innenfor kostnadsrammen. Denne revisjonen vil ta for seg hele prosjektperioden inkludert tidlig planfase og styringslinjer. Prosessen vil starte denne høsten og sluttføres i 2019, skriver man i pressemeldingen.